เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ

รหัสหลักสูตร : 21/3517

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,165 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 11,770 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


วิทยากรอาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์


หัวข้อสัมมนา

Day 1

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสัญญาและภาพ รวมของสัญญาในประเทศไทย Basic Contract Law and Overview of Contracts in Thailand
2. รูปแบบของสัญญา Form of Contract
3. เป็นโมฆะและโมฆียะสัญญา Void and Voidable Contract
4. หลักการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษากฎหมายที่ถูกต้อง
- หลักการใช้ไวยากรณ์
- ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกฎหมาย
- การใช้สำนวนในสัญญาภาษาอังกฤษ
5. รูปแบบพิเศษของสัญญา Special form of contract:
- สัญญาเช่าดำเนินงาน Operating lease
- สัญญาเช่าการเงิน Financing lease
- สัญญาประเภท BTO
- Build Transfer Operate
- สัญญาประเภท BOT
- Build Operate Transfer
6. กรณีศึกษา: ตัวอย่างสัญญา Case study with sample clause of contracts
7. การเขียนสัญญา Contracts in writing
8. การติดอากรแสตมป์ Contracts with/without stamp duty
9. เอกสารการค้าประเภทต่างๆ Commercial papers:
- ใบสั่งซื้อ Purchase order
- ใบกำกับภาษี invoice
- ใบคำสั่งจ่ายสินค้า Delivery Order
- ใบเสร็จรับเงิน Receipt
10. การจัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรอง เน้นจาก ประสบการณ์จริง Real experiences of contract drafting and negotiating

Day 2
1. สัญญาธุรกิจเชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆ Commercial Contract in various aspects
2. ข้อตกลงทางกฎหมายที่สำคัญ Key legal terms:
- คำขึ้นต้น Preamble
- คำนิยาม Definition
- ขอบเขต Scope
3. เงื่อนไขบังคับก่อน Condition precedent / เงื่อนไขบังคับ หลัง Condition subsequent
4. ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Liquidate damage: Cash / Non-cash
5. เหตุสุดวิสัย Force Majeure
6. Contracts time bar
7. ภาพรวมของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องสัญญาธุรกิจ Tax overview of commercial contracts
- การจัดเก็บภาษีการทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง Construction contract taxation
- การจัดเก็บภาษีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ Licensing contract taxation
- การจัดเก็บภาษีการทำสัญญาจัดจำหน่าย Distribution contract taxation
8. ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ


กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

ถ.รัชดาภิเษก (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

9,500 + VAT 665 = 10,165 บาท

บุคคลทั่วไป

11,000 + VAT 770 = 11,770 บาท

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba