รวมประเด็นกฎหมายแรงงาน สำหรับการบริหารงานบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/3428

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,173 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รวมประเด็นกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา


หัวข้อสัมมนา

1. Update!! อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ บังคับใช้ 1 เมษายน 2561 และผลกระทบที่เกิดขึ้น
2. Update!! ประเด็นกฎหมายแรงงานและเตรียมพร้อมในการบริหารงานบุคคลปี 2018
- ประเด็นการเลิกจ้าง กรณีการเกษียณอายุ
- ประเด็นเกี่ยวกับข้อบังคับการทำงาน
- ประเด็นเกี่ยวกับค่าจ้าง
- ประเด็นอื่นๆ ที่จะบังคับใช้ปี2561
3. ประเด็นปัญหาสัญญาจ้างแรงงาน (Hire of service) การจ้างทำของ (Hire of work) และตัวแทน (Agent)
- ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ และตัวแทน
- หลักเกณฑ์สำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน(Storing)
4. ประเด็นปัญหาการใช้แรงงานภายนอก (Subcontracted employment)
- ความรับผิดกรณีใช้แรงงานภายนอก
5. ประเด็นปัญหาการประกันการทำงาน (Guarantee of employment)
- ตำแหน่งงานใด? ที่สามารถเรียกรับหลักประกันการทำงาน
- หลักประกันมีกี่ประเภท อะไรบ้าง? และจะต้องคืนหลักประกันเมื่อใด?
6. ประเด็นปัญหาการทดลองงาน (Probation)
- การทดลองงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
- ระยะเวลาในการทดลองงาน ควรจะมีระยะเวลาเท่าไหร่?
- กรณีรับลูกจ้างเข้ามาทำงาน จะต้องนับระยะเวลาการทำงาน เริ่มเมื่อไหร
- กรณีไม่ผ่านทดลองงานจะต้องจ่ายอะไรบ้าง เพราะเหตุใด? (ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า, ค่าชดเชย, ค่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)
7. ประเด็นปัญหาวันหยุดและวันลา (Holiday& leaves for absence)
- สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด
- ลาป่วย จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์หรือไม่?
- การใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีแล้วลาออก นายจ้างสามารถหักค่าจ้างวันหยุดส่วนเกินได้หรือไม
8. ประเด็นปัญหาค่าจ้าง (Wage) ค่าล่วงเวลา (Overtime pay) และค่าทำงานในวันหยุด (Holiday pay)
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ค่าจ้าง” และประเภทของค่าจ้าง
- กรณีทำงานล่วงเวลาเสร็จก่อนกำหนดที่ขอไว้จะต้องคิดค่าล่วงเวลาอย่างไร?
- อัตราการจ่ายค่าล่วงเวลา ถูกต้องตามกฎหมาย
- การทำงานในวันหยุด ลูกจ้างสามารถปฏิเสธได้หรือไม่?
9. ประเด็นปัญหาการสิ้นสุดสัญญาจ้าง (Termination of employment)
- ลาออก (resignation) ตกลงเลิกสัญญา (mutual termination) เลิกจ้าง (dismissal) มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
- การคำนวณค่าชดเชยจากค่าจ้างฐานผลงาน จะต้องทำอย่างไร?
- กรณีการเกษียณอายุแล้วจ้างทำงานต่อ จะต้องปฏิบัติอย่างไร ตามหลักเกณฑ์ใหม่
10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นปัญหา

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba