ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด

รหัสหลักสูตร : 21/1804

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด

หัวข้อสัมมนา

ภาษีเงินได้
  1. Update หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด
    • สิทธิประโยชน์ทางภาษี : นโยบายทางภาษี 2018 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
    • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนของกรมที่ดิน มีการขยายเวลาให้หรือไม่
  2. การรับรู้รายได้-รายจ่าย ของผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันอย่างไร (สรรพากรมักประเมินใครมากกว่ากัน)
    • รับรู้รายได้จากราคาตามสัญญาที่ซื้อขายกันหรือราคาตลาดหรือราคาประเมิน
  3. วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
    • การเลือกคำนวณเสียภาษีตาม มาตรา 48
    • การคิดค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาใช้อัตราเหมาต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร
  4. การเสียภาษีจากเกณฑ์สิทธิของนิติบุคคลมีทางเลือกอย่างไรบ้างหรือไม่
  5. การคำนวณค่าใช้จ่ายและการวางแผนในการเสียภาษี
    • อย่างไรจึงถือว่าเป็นการ "มุ่งค้าหากำไร" และมีข้อยกเว้นหรือไม่
  6. การวางแผนด้านการทำสัญญาเพื่อประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
    • การขายที่ดินทั้งแปลงกับการขายที่ดินแยกเป็นแปลงย่อยแบบไหนได้ประโยชน์สูงสุด
  7. ปัญหาของการเสียภาษีกลางปีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 94, ภ.ง.ด. 51)
  8. ขายเฉพาะบ้านแต่ไม่ขายที่ดินทำได้หรือไม่
    • จะรับรู้รายได้อย่างไร
    • ขายบ้านอย่างเดียวต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  9. ขายบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  10. เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทันเวลาจะขอชำระภาษีล่วงหน้าได้หรือไม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
  1. ระยะเวลาในการถือครองกับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์มีผลอย่างไรกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
  2. ราคาที่ใช้เป็นฐานในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
  3. เงินได้จากการเวนคืนที่ดินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
  4. จุดความรับผิดทางภาษีธุรกิจเฉพาะ
    • เมื่อจ่ายเงินดาวน์
    • เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
    • เมื่อมีการชำระเงิน
  5. กรณีเช่าที่ดินสร้างอาคารโดยยกอาคารให้เจ้าของที่ดินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
  6. กรณีทำสัญญาจะซื้อจะขายแต่ให้โอนกรรมสิทธิ์ให้อีกคนทำได้หรือไม่ และต้องเสียภาษีอย่างไร
  7. ซื้ออาคารพร้อมที่ดินจะคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรออาคารจากราคาใดมีวิธีคำนวณอย่างไร
  8. กรณีวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างสูญหาย จะมีผลทางภาษีอย่างไร
  9. อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ จะขายได้หรือไม่ และมีภาระภาษีอย่างไร
  10. อายุความประเมิน วิธีการประเมิน และหลักฐานที่ต้องเตรียมเมื่อสรรพากรเข้าตรวจ
  11. วิธีคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  1. ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
  2. วิธีและอัตราในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  3. บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล จะถูกหักภาษีเหมือนกันหรือไม่
  4. กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนต้องหักภาษีค่านายหน้าอย่างไร
    • ผู้จ่ายเงินเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันหรือไม่
  5. กรณีที่ขายอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการโอนทางทะเบียนต้องหักภาษีหรือไม่
  6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba