คลายปมภาษีพร้อมการบันทึกบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

รหัสหลักสูตร : 21/1647

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

คลายปมภาษีพร้อมการบันทึกบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

หัวข้อสัมมนา

 1. ปัญหาการรับรู้รายได้ของกิจการ BOI
  • วันที่เริ่มมีรายได้ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  • กรณีผลิตสินค้าทดลองส่งไปให้ลูกค้าต่างประเทศถือว่าเริ่มมีรายได้แล้วหรือไม่
  • วิธีการแยกรายได้และการเฉลี่ยรายได้ของกิจการที่ได้รับBOI และ Non BOI
  • การโอนสินค้าจาก BOI ไป Non BOI ถือเป็นการขายและต้องรับรู้รายได้หรือไม่
  • กิจการ Non BOI ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับกิจการที่ได้รับ BOI จะได้ยกเว้นภาษีหรือไม่
  • รายได้ที่เกิดจากผลพลอยได้จากการผลิตที่อยู่ในกิจการBOI จะได้รับยกเว้นภาษีด้วยหรือไม่
  • ถ้ามีผลพลอยได้จากการผลิตที่เกินปริมาณผลิตต่อปีส่วนเกินจะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
  • รายได้ค่าดอกเบี้ย
  • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
 2. ประเด็นปัญหาทางด้านรายจ่ายของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  • กรณีกิจการมีทั้ง BOI และ Non BOI
  • อะไรคือรายจ่ายของ BOI และอะไรคือรายจ่ายของ Non BOI
  • การแยกรายจ่ายของ BOI และ Non BOI จะต้องใช้หลักการใด
  • กรณีแยกรายจ่ายไม่ได้จะต้องเฉลี่ยรายจ่ายโดยใช้หลักเกณฑ์ใด
  • การเฉลี่ยรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีซื้อหรือไม่
 3. ปัญหาการนำผลขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  • วิธีการใช้ผลขาดทุนของกิจการ BOI ตามหลักกณฑ์ของสรรพากรแตกต่างจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 หรือไม่
  • บริษัทมีทั้งกิจการ BOI และที่เสียภาษี 10% และกิจการ Non BOI จะใช้ผลขาดทุนอย่างไร
  • ปัญหาการใช้ผลขาดทุนสะสมกรณีได้บัตรส่งเสริมหลายบัตร
 4. ปัญหาการจ่ายเงินปันผลจากกิจการ BOIและเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษี
  • การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากกำไรทางบัญชีหรือกำไรทางภาษี
  • เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้บัตรส่งเสริมบริษัทยังคงมีสิทธิลดหย่อนภาษี 50 % ถ้าได้จ่ายเงินปันผลระหว่างนี้จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
  • ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษีอย่างไร ถ้าได้รับเงินปันผลทั้งกิจการ BOI และ Non BOI
  • กรณีจ่ายเงินปันผลจะออกหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่าย อย่างไร ถ้ากิจการมีทั้ง BOI และ Non BOI
 5. สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • การหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่ม 2 เท่า สำหรับค่าขนส่งค่าไฟฟ้า และค่าประปา
  • กรณีต้องการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  • ดอกเบี้ยที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
  • ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได้มีหลักเกณฑ์อย่างไร
  • วิธีการแยกรายได้และการเฉลี่ยรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  • รับจ้างผลิตสินค้าเช่นเดียวกันกับที่ได้รับ BOIจะได้รับยกเว้นภาษหรือไม่
  • กรณีกิจการมีโครงการที่ได้ BOI หลายโครงการจะมีวิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร
  • กรณีโครงการใดโครงการหนึ่งพ้น BOI จะคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไร
 6. สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • กรณีธุรกิจ BOI ขายสินค้าหรือให้บริการกับบริษัทในราชอาณาจักรจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • ขายสินค้าหรือให้บริการกับต่างประเทศจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
  • กรณี BOI ซื้อสินค้ากับบริษัทในราชอาณาจักร โดย BOI วางหลักประกันตอนนำเข้าทำให้ไม่ต้องเสีย VAT บริษัทผู้ขายต้องออกใบกำกับภาษีให้ BOI หรือไม่
 7. ปัญหาของสินค้าและวัตถุดิบ
  • ราคาของสินค้าคงเหลือ
  • แนวปฏิบัติส่วนสูญเสียในการผลิต
  • การตีราคาและตรวจนับ
  • แนวปฏิบัติเศษซากในการผลิต
  • สินค้าขาดหรือเกินจะต้องทำอย่างไร
  • หลักเกณฑ์การทำลายสินค้าละวัตถุดิบ
 8. กรณีนำเข้าเครื่องจักรเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการ BOI เพียงอย่างเดียว แต่ภายหลังได้นำเครื่องจักรมาใช้ในกิจการ Non BOI จะมีผลทางด้านภาษีอย่างไร
  • จะมีผลกระทบกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
  • ผลผลิตที่ได้จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
  • รายได้ต้องเฉลี่ยหรือไม่ หรือได้รับยกเว้นทั้งก้อน
 9. การประมาณการต่อปี (ภ.ง.ด.51) ของกิจการ BOI ยังคงต้องประมาณการอยู่หรือไม่
 10. กรณีได้รับ BOI หลายบัตรต้องทำบัญชีแยกต่างหากจากกันหรือไม่
  • วิธีการบันทึกบัญชีกรณีได้รับ BOI หลายบัตร
  • ปัญหาการบันทึกต้นทุนทางบัญชีในแต่ละโครงการ
  • ปัญหาการแยกรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีแต่ละโครงการ
 11. ถ้ากิจการมีทั้ง BOI และ Non BOI ต้องจัดทำบัญชีและงบการเงินแยกต่างหากจากกันหรือไม่ หรือต้องทำบัญชีเล่มเดียว
 12. ต้องทำงบการเงินส่งให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่
  • งบการเงินที่ส่งให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับส่งให้สรรพากรจำเป็นต้องเป็นงบตัวเดียวกันหรือไม่
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba