ภาระภาษีและการวางแผนภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ขายผ่อนชำระ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการทำสัญญาฉบับใหม่ล่าสุด บังคับใช้ 1 พ.ค. 2561

รหัสหลักสูตร : 21/1672

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรภาระภาษีและการวางแผนภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ
ผ่อนชำระ ลิสซิ่งแบบครบวงจร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.• ด่วนๆๆๆ กฎหมายใหม่!! 16 ก.พ.61 ประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
เริ่ม 1 พ.ค.61 #ผลกระทบทางภาษีที่นักบัญชีต้องทราบ
• วิธีการคำนวณจำนวนค่าเช่าซื้อ ดอกเบี้ยและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละงวดตามกฎหมายใหม่ต้องปฏิบัติอย่างไร
• การจัดทำตารางแสดงภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อตามกฎหมายใหม่!!

วิทยากร อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง

- ภาษีเงินได้
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- อากรแสตมป์
2. อย่างไรถือเป็นการเช่าซื้อ, ผ่อนชำระ, ลิสซิ่ง, ภาระภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง
3. หลักเกณฑ์ในการคำนวณรายได้–รายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจเช่าซื้อ-ลิสซิ่ง
4. ปัญหาการจ่ายเงินดาวน์ต้องถือเป็นมูลค่าทรัพย์สินด้วยหรือไม่
- เช่าซื้อ
- ลิสซิ่ง
- ผ่อนชำระ
5. สัญญาแบบลิสซิ่ง และมีการจ่ายเงินดาวน์ต้องถือเป็นมูลค่าทรัพย์สิน เมื่อไร
- เมื่อจ่ายเงินดาวน์
- เมื่อตกลงซื้อทรัพย์สินในงวดสุดท้าย
6. ความแตกต่างทางด้านภาษีอากรของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง
- ความแตกต่างกรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
7. ภาษีซื้อของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระจากรถยนต์ต้องห้าม(รถยนต์นั่ง) เป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่
8. การชำระราคาสินค้าที่ให้เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระและการออกใบกำกับภาษี
- สั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าสำหรับราคาสินค้าทั้งจำนวนออกใบกำกับภาษีฉบับเดียวสำหรับราคาสินค้าทั้งจำนวนได้หรือไม่
- กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดผู้ให้เช่าซื้อ ลิสซิ่งจะต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- ดอกเบี้ย ค่าปรับ ที่เกิดจากการผิดนัดไม่ชำระเงินตามงวดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
9. กรณีมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผู้ให้เช่าจะมีภาระภาษีอย่างไร
- เมื่อมีการส่งสินค้าคืน
- ไม่ส่งสินค้าคืน
- ไม่ส่งค่างวด
- สินค้าที่ซื้อเกิดความชำรุดเสียหาย ใช้การไม่ได้
- ยกเลิกสัญญาแล้ว แต่ภายหลังผู้เช่าได้นำเงินมาชำระจะดำเนินการต่อต้องทำอย่างไรทางภาษี
10.เงินทดแทนความเสียหายหรือซากทรัพย์สินกรณีที่บริษัทประกันภัยหรือ ผู้ทำความเสียหาย ชำระเป็นค่าทดแทน
ให้มีภาระภาษีอย่างไร
11.การจัดทำรายงานภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง
12.การให้ส่วนลด ของแถม จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
- ของแถมที่ให้เมื่อชำระราคาครบตามสัญญา
- เมื่อชำระราคาเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนด
- แถมประกันภัย, แถม พรบ.
- ฟรีค่าซ่อม, บำรุง
13.ชำระเงินจอง เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าผู้ให้เช่าซื้อต้องนำมาเสียภาษีทันทีหรือไม่
14.การหักภาษีณ ที่จ่ายของกิจการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง
- บริษัทประกันจ่ายเงินทดแทนให้ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่
- จ่ายเงินจอง เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า ต้องหักภาษีอย่างไร
15.ปัญหาภาษีของธุรกิจลิสซิ่ง
- Operating Lease
- Financial Lease
- การคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอของทรัพย์สิน ใครจะเป็นผู้หักค่าเสื่อม ทรัพย์สิน
- ปัญหาการคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ ของทรัพย์สินที่เช่าซื้อหรือซื้อขาย ผ่อนชำระ
- ความแตกต่างและการปรับปรุง (Adjust) ทางบัญชีให้เป็นตามหลักของ สรรพากร
- กรณีที่คิดค่าเสื่อม มีจำนวนสูงกว่าค่าเช่าซื้อหรือราคาที่ต้องผ่อนชำระ ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ส่วนที่เกินจะทำอย่างไร
- ครบอายุสัญญาเช่าซื้อแล้ว แต่ยังคิดค่าเสื่อมไม่หมดจะคิดค่าเสื่อมต่อได้หรือไม่
16.ต้นทุนสินค้าที่จะนำมาบันทึกบัญชีในแต่ละงวดจะใช้ราคาใด
17.กรณีร้านค้าขายรถให้ Finance ราคาเท่าทุนสรรพากรมีอำนาจประเมินหรือไม่
18.เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่อย่างไร
19.กรณีสิ้นสุดสัญญาลิสซิ่ง มีการซื้อหรือไม่ซื้อทรัพย์สินที่ทำลิสซิ่งจะมีภาระภาษีอย่างไร
20.การวางแผนภาษีของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่ง
21.เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลกับธุรกิจเช่าซื้อ ลิสซิ่ง อย่างไรหรือไม่
22.ปัญหาภาษีในการตัดหนี้สูญของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ
23.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba