การควบคุมภายในองค์กรตาม Trend 2018 (หลักสูตรใหม่ 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/2228

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ภาพรวมของการควบคุมภายในตาม trend 2018 และจุดที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อม

- Technological Changes

- Demographic Effects

- Urbanization and Social

- Industry convergence

- Age of Sustainability

2.สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับการควบคุมภายในตาม Trend 2018

- ความเสี่ยง

- โอกาส

- ภัยคุกคาม

- เทคโนโลยี

3. มุมมองการควบคุมภายในของผู้กำกับดูแลและผู้บริหาร

4. Trend 2018 กับการควบคุมภายใน

5. กรอบแนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานฉบับใหม่ที่ส่งผลต่อองค์กรในยุค Thailand 4.0

- COSO ERM 2016 กรอบโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง

- CG Code 2017 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

6. ความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่และการปรับตัวต่อความคาดหวังใหม่ของผู้มีส่วนได้เสีย

7.การสร้างระบบงานเพื่อเตรียมรับมือการความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น

8.ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมในระบบต่างๆ

9.การควบคุมภายในทางด้านบัญชี (Accounting and Administration Control)

10.การควบคุมภายในทางด้านการเงิน (Financial Control)

- Mobile Payments : Prompt Pay

- Integrated Billing

- Streamlined Payments

- Future Security

- Investment Management

11.การควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Controls)

- IT General Controls

- IT Application Controls

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba