เตรียมรับมือการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบ ผลกระทบกับผู้ประกอบการ(จ.เชียงใหม่)

รหัสหลักสูตร : 21/1169

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เตรียมรับมือการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบ
ผลกระทบกับผู้ประกอบการ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรจากข้อมูลที่มีผู้แจ้งเบาะแส
- วิธีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
- หลักฐานที่สรรพากรใช้ตรวจสอบ, ภาพถ่าย, โลเคชั่น
- การออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง
- ซื้อขายใบกำกับภาษี
- กิจการเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. เตรียมรับมือกับการถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
- วิธีการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
- ความรับผิดของผู้แจ้งข้อมูลเท็จ
3. เตรียมรับมือการตรวจวิธีการออกใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากสรรพากร
*ออกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
*ออกด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเอง
*ออกด้วย Microsoft word / Excel
- สิ่งที่สรรพากรจะตรวจสอบ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
- ถ้าระบบการออกใบกำกับภาษีสั่งปริ๊นได้มากกว่า 1 ครั้งจะถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
- พนักงานปริ๊นใบกำกับภาษี 1 ครั้ง แล้วใช้ไม่ได้ หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ปริ๊นซ้ำได้หรือไม่
- ถ้าการปริ๊นใบกำกับภาษีเกิดผิดพลาดจากระบบคอมพิวเตอร์ มีการสั่งปริ๊นแต่ไม่ออก
จึงกดสั่งปริ๊นใหม่โดยออกมาเป็นเลขเดิม/ข้อมูลเดิม สามารถทำได้หรือไม่ จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
- ถ้าออกใบกำกับภาษีใบใหม่เป็นเลขใหม่ หากเลขกระโดดจะใช้ได้หรือไม่
- กรณีใบกำกับภาษีออกเป็นชุด การปริ๊นใบกำกับภาษีใหม่จะมีผลอย่างไรต่อเอกสารอื่นหรือไม่
4. ทำไ?? สรรพากรไม่ให้ปริ๊นใบกำกับภาษีเลขเดิมหลายครั้ง
- การปริ๊นใบกำกับภาษีเป็นเลขเดิมมีผลกระทบต่อภาษีซื้อภาษีขายอย่างไร
- ใบกำกับภาษีผิดปริ๊นใหม่ก่อนส่งมอบกับส่งมอบแล้วปริ๊นมีผลแตกต่างหรือไม่
- กรณีใบกำกับภาษีตัวจริง/ต้นฉบับ สูญหาย หากปริ๊นซ้ำทำได้หรือไม่ ผลจะเป็นอย่างไร
5. เจาะวิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากรแบบที่ผู้ประกอบไม่เคยทราบมาก่อน
6. บทลงโทษของผู้ออกใบกำกับด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และผลเสียหากจากการที่ผู้รับบริการ
นำไปใช้ร้ายแรงแค่ไหน เพียงไร
7. การตรวจ EDP (Electronic data processing) การจัดทำข้อมูลหลักฐานด้วย
อิเล็กทรอนิกส์แบบเข้มข้นจากสรรพากร สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ
8. การตรวจระบบการทำงานของ Software ที่มีผลต่อการประมวลผลของการออกใบกำกับภาษี
การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย สรรพากรมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
9. หากถูกสรรพากรเข้าตรวจระบบการออกใบกำกับภาษีหากไม่ถูกต้องจะมีวิธีการ
ชี้แจงอย่างไร จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจริง
10. การตรวจรูปแบบของใบกำกับภาษีทั้งระบบ จากการตรวจปฏิบัติการจริงของสรรพากร
- ใบกำกับภาษีจากโรงพิมพ์
- ใบกำกับภาษีออกจากระบบคอมพิวเตอร์
- ใบกำกับภาษีออกเป็นชุด 
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- ใบลดหนี้ 
- ใบเพิ่มหนี้
- ใบเสร็จรับเงินที่ทางราชการออกให้
- ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
11.การตรวจรายการในใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีแต่ละแบบต้องมีรายการอย่างไรถึงจะถูกต้อง
พร้อมการนำเสนอมุมมองจากสรรพากรทั้งในฝั่งผู้ออกใบกำกับภาษีและฝั่งผู้รับใบกำกับภาษี
- เจาะประเด็นของรายการในใบกำกับภาษีที่สรรพากรมักให้ความสำคัญ และตรวจสอบอย่างเข้มข้น
รายการใดหากไม่ถูกต้อง/หรือไม่ครบถ้วนอนุโลมได้ รายการใดอนุโลมไม่ได้
- คำตอบของใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์กรณีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและ
สถานประกอบการของผู้ซื้อจะเติมด้วยหมึก หรือประทับตรายางได้หรือไม่
- วิธีการจัดการกับใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบคาร์บอน หากระยะเวลา
ผ่านไปซีดจางจะมีปัญหาหรือไม่ พร้อมคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบจริง
12.การตรวจสอบการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกใหม่ VS การออกใบแทนใบกำกับภาษี
ประเด็นใดที่ต้องทราบและให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
13.ร้ายแรงที่สุด!!!กรณีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมจากสรรพากร
- อย่างไรเรียกว่าใบกำกับภาษีปลอม
- หากผู้รับไม่ทราบว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมแล้วนำไปใช้จะมีความผิดหรือไม่
- สรรพากรจะมีวิธีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมได้อย่างไร
- ใบกำกับภาษีปลอมกับใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออกต่างกันอย่างไร
- โทษของการออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอม ร้ายแรงแค่ไหน แล้วใครต้องรับผิด
14.การตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ของสรรพากรสรรพากรจะตรวจอะไรบ้าง
- การตรวจสอบสิทธิในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ พร้อมประเด็นที่นักบัญชี
มักเข้าใจผิดจากการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
- การตรวจสอบรายการในใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ของสรรพากรๆให้ความสำคัญ
รายการใดเป็นพิเศษ หากออกไม่ถูกต้อง หรือมีรายการไม่ครบถ้วน จะมีผลอย่างไรหรือไม่
15. Case Studiesจริงที่เกิดขึ้นจาก การตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากร พร้อมวิธีการแก้ไข
16.ใบกำกับภาษีที่ออกโดยหน่วยงานราชการจะถูกตรวจสอบด้วยหรือไม่
17.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
132 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba