Update กฎหมายภาษีในปี 61 พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต้องไม่พลาด

รหัสหลักสูตร : 23/4514/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร



Update กฎหมายภาษีในปี 61 พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต้องไม่พลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• UPDATE กฎหมายภาษีอากรในปี 2561 ที่ผู้ทำบัญชีต้องไม่พลาด
• ข้อควรระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การประเมิน และตรวจสอบภาษี

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. Update การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องปรับปรุงเมื่อยื่นแบบเสียภาษี
• การปรับปรุงรายการก่อนยื่นเเบบ ภ.ง.ด.50 จากกฏหมายใหม่
2. รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล รายจ่ายที่หักได้เพิมขึ้น
• รายจ่ายที่สามารถนำเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่ถูกสรรพากรบวกกลับ
• รายจ่ายค่าเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม
• ค่าซื้อหนังสือเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
• ค่าจ้างนักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการเข้ามาทำงาน
• รายจ่ายค่าอบรมสัมมนา
3. การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอหรือทรัพย์สิน
• ทรัพย์สินที่ได้มาภายในเวลาที่กฎหมายใหม่ สิทธิพิเศษในการหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
• การซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์เเวร์ อาคาร จะหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ อย่างไรจากผลของกฎหมายที่ให้สิทธิพิเศษ
4. จับประเด็นปัญหาการเสียภาษีนิติบุคคล การประเมินและตรวจสอบภาษี
• ข้อควรระวังก่อนยื่นเเบบเสียภาษี
• จุดที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ
5. การเปลี่ยนแปลงการออก – รับใบกำกับภาษี ในปี 2561
6. Update ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง
7. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี




นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba