เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รหัสหลักสูตร : 23/4522/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้ออบรม

1. หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. การจ่ายเงินได้ประเภทใดบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
3. ข้อยกเว้นการจ่ายเงินได้ที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
4. หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้รับเงินได้
5. การหักภาษี ณ ที่จ่ายเกิน หรือ หักขาดจำนวน หักแล้วแต่ไม่นำส่ง
6. ปัญหาการจ่ายรับทำงานให้ เช่น ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
7. การจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์, Franchise, Software ประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
8. การจ่ายค่าดอกเบี้ยต้องหักภาษีอย่างไร หากผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
9. ปัญหาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบริษัทจดทะเบียน และ กิจการ BOI
10. ประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน และปัญหาที่ผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายจะแก้ไขอย่างไร
11. การจ่ายเงินค่าวิชาชีพอิสระจะต้องพิจารณาหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
12. กิจการรับเหมาก่อสร้าง หากแยกสัญญาค่าวัสดุกับค่าแรงออกจากกันจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
13. การจ่ายเงินค่าจ้างทำของกับการให้บริการ ความแตกต่างที่สำคัญ
14. ปัญหาการจ่ายค่าขนส่ง การขายสินค้าพร้อมขนส่ง และการให้บริการพร้อมขนส่ง
15. เจาะประเด็นการให้รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย จะหักภาษีอย่างไร
16. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์จเร คงทอง

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba