ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant

รหัสหลักสูตร : 23/4088/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา


1. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบกฏหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและสิ่งสำคัญที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติตามกฏหมายบัญชี
• ระยะเวลาการลงรายการทางบัญชีและการปิดบัญชี
• งบการเงินและรายงานบัญชีที่ต้องจัดทำ
• บทลงโทษนักบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

2. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบด้านบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ต้องจัดทำ
• วิธีการตรวจสอบเอกสารและปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
• เทคนิคการตรวจสอบเพื่อลดข้อผิดพลาดในงบการเงิน

3. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบแนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควมคุมภายใน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
• การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรทราบ
• การจัดระบบและออกแบบเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง
• การวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมและป้องกันการทุจริต

4. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบการจัดทำบัญชีและปัญหาในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ผู้ทำบัญชีต้องระมัดระวัง

• การนำเสนองบการเงิน
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
• งบกระแสเงินสด
• การรับรู้รายได้
• ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

• โบรชัวร์


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba