เทคนิคการวิเคราะห์และวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (หลักสูตรใหม่ ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4003

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการวิเคราะห์และวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

• เทคนิคการวางระบบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดผังบัญชีอย่างไรให้เหมะสมกับธุรกิจ


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. วางระบบบัญชีอย่างไรให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห์ระบบบัญชีเดิม ปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ ให้ได้ข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
3. การวางระบบบัญชีและ จัดผังบัญชีอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ
4. เทคนิคการวางระบบการจัดซื้อและระบบการจ่ายเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ได้ข้อมูล
ในการจัดทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เทคนิคการวางระบบการขายและระบบรับเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ให้สามารถนำ
ข้อมูลไปจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพ
6. เทคนิคการวางระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ให้ได้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
7. การวางระบบและการออกแบบเอกสารทางบัญชี-การเงิน ให้เกิดประโยชน์ต่อการบันทึกรายการ
และรับรู้รายการ
8. การออกเอกสารหลักฐาน การจัดเก็บ การบันทึกบัญชีตลอดจนรายงานต่างๆให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจ
9. ลักษณะและชนิดของเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง และระบบการควบคุมและตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน
10. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba