มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/2927

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เหมาะสำหรับ

- กิจการที่มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ยังไม่ยื่นเรื่อง
- กิจการที่ยื่นเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่หุ้นยังไม่ได้ทำการซื้อขาย
- บริษัทที่อยู่นอกตลาดแต่ได้ไปซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดฯมาเป็นบริษัทลูก
- ผู้สอบบัญชี, ผู้ทำบัญชี, สำนักงานบัญชี - ผู้ที่เตรียมตัวสอบ CPA

หัวข้อสัมมนา

1. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ PAEsในภาพรวม
2. ทิศทางมาตรฐานการบัญชีไทย
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน “สินทรัพย์”
3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
3.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน “หนี้สิน”
4.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
4.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของ พนักงาน
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน “ส่วนของเจ้าของ”
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- กรณีขายหุ้นใหัพนักงานต่ำกว่าราคา IPO (Initial Public Offering)ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กรณีออก Stock Option ให้พนักงานหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินด้าน “รายได้”
- ขายสินค้า
- ให้บริการ
- เงินปันผลรับ
- ดอกเบี้ยรับ
- ค่าสิทธิ
7. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
7 0 7 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba