การบันทึกการ์ดคุมสินค้า BIN CARD STOCK CARD

รหัสหลักสูตร : 21/3372

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบันทึกการ์ดคุมสินค้า BIN CARD STOCK CARD

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outlineพิเศษอบรมหลักสูตรนี้ 2 ท่าน ลด 500 บาท

• การกระทบยอดของสินค้าคงคลังระหว่างฝ่ายคลังกับฝ่ายบัญชีไม่ตรงกัน 
• ความผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจนับที่ไม่ถูกต้อง 
• การจัดทำการ์ดคุมสินค้าไม่ถูกต้อง ทำให้การบันทึกผิดพลาด 
• ฝ่ายเคลื่อนไหวของ...ไม่ใช่ฝ่ายบันทึก ฝ่ายบันทึก...ไม่เห็นของ 
• บันทึกตัวเลข? ภายในคลังอย่างไร? ด้วยวิธีใด? ให้ถูกต้อง
• ความแตกต่างระหว่าง Bin card และ Stock Card และฝ่ายไหน? จะต้องจัดทำ

วิทยากรโดย อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการบริหารคลังสินค้า

2. ความหมายของ Inventory Control และประเภทในการดำเนินการมีอะไรบ้าง 
3. ขั้นตอนของการปฏิบัติการบริหารพัสดุและสินค้าคงคลัง 
- งานวางแผน (Planning)
- งานตรวจรับ (Receiving)
- งานจัดเก็บ (Storing)
- งานจ่าย (Distribution) 
- งานบันทึก (Recording)
- งานรายงาน (Reporting) 
- งานควบคุม (Controlling)
- งานติดตาม (Following) 
4. เทคนิคในการบริหารคลังสินค้าให้ทันกาล Up date Real Time 
5. เทคนิคการจัดทำ Card บันทึกคุมสินค้าของฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายบัญชี - Bin Card - Stock Card 
6. ข้อเปรียบเทียบระหว่าง Bin Card กับ Stock Card ในกระบวนการบริหารคลังสินค้า 
7. Barcode บาร์ดโค้ด เป็นเครื่องมือในการบันทึกสินค้าจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
8. ตัวอย่างการจัดทำ Card บันทึกคุมสินค้า (เป็นหลักฐานในการบันทึก) 
9. วิธีปฏิบัติในงานจ่าย (Distribution) การบันทึก (Recording) และติดตาม (Following) สินค้า
และพัสดุอย่างไร? ให้ถูกต้องด้วย Card บันทึกคุมสินค้า 
10. แนวคิด (Concept) และวิธีปฏิบัติในการกระทบยอด Reconcile สินค้าและพัสดุคงคลัง 
11. สาเหตุสำคัญของความผิดพลาดในการกระทบยอด Reconcile สินค้าและพัสดุคงคลัง 
12. Inventory Control เกี่ยวข้องกับภาษีอากรใดบ้าง และจะต้องปฏิบัติกับกรมสรรพากร อย่างไรบ้าง?
กรณีตรวจนับ Stock สิ้นปี 
13. บทลงโทษ? ในการเปรียบเทียบ โทษปรับของกรมสรรพากรมีอะไรบ้าง 
14. Work shop : การบันทึกและกระทบยอด Bin Card Stock Card


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba