การขอ VISA เข้ามาในราชอาณาจักร ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย Work Permit (รุ่นที่ 132)

รหัสหลักสูตร : 21/3461

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,025 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,095 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การขอ VISA เข้ามาในราชอาณาจักร ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย Work Permit

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• Update การขอ VISA
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก กฎหมายคนต่างด้าวทั้งฉบับ อัตราโทษสำหรับนายจ้างที่ทำผิดพระราชกำหนด

วิทยากรโดย พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา และอาจารย์วิรดา ยูวะเวส

หัวข้อสัมมนา

หัวข้อสัมมนา VISA

1. สาระสำคัญและหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2. ตัวอย่างหนังสือเดินทางที่ใช้ในปัจจุบัน
3. วีซ่าประเภทของคนอยู่ชั่วคราว (NON Immigrant VISA) มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
4. ตัวอย่างตราประทับหนังสือเดินทางในหนังสือเดินทาง
5. คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา ตม.86
6. แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วันของบุคคลต่างด้าวตม.47
7. รายชื่อประเทศที่สามารถยื่นแบบคำขอรับการตรวจลงตรา ประเภท Visa on Arrival (TR-15)
8. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประทับตราอนุญาต ให้อยู่ได้ 30 วัน (ผ.30)
9. ประเทศที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอรับการตรวจจากสถานทูต ไทย ประทับตราอนุญาตให้อยู่ได้ 90 วัน มีกี่ประเภท
10.การตรวจลงตรา VISA มี 9 ประเภทอะไรบ้าง
11.หน้าที่ของคนต่างด้าวในการดำเนินการขออนุญาต จะต้องดำเนินการอะไรบ้าง
12.หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร มีหลักเกณฑ์ และเอกสารหลักฐานแบบฟอร์ม อะไรบ้าง
• ประกอบธุรกิจ
• ปฏิบัติงาน
• ผู้ติดตาม (บุตร ภรรยา สามีบิดา มารดา)
• ใช้ชีวิตบั้นปลาย
• ศึกษาในสถานศึกษา ฯลฯ
13.อัตราค่าธรรมเนียม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Immigrant Current Fees ที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
14.การขอ Re-Entry Permit ปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นกรณี ต่างๆ หรือการเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราว
15.คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 327/2557 เรื่องหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาต
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
• กรณีเพื่อการลงทุน ให้อนุญาตต่อครั้งได้กี่ปี
• กรณีการลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้าน
• กรณีลงทุน ไม่น้อยกว่า 10 ล้าน
• กรณีเพื่อการท่องเที่ยว อนุญาตครั้งละไม่เกินกี่วัน แต่รวม แล้วไม่เกินกี่วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร
• กรณีเป็น ครู / อาจารย์ / ผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ให้อนุญาตต่อครั้งได้กี่ปี
• กรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย อนุญาตต่อครั้งได้กี่ปีและมีหลัก เกณฑ์การพิจารณาอย่างไร

หัวข้อสัมมนา Workpermit

1.การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของพระราชกำหนดการ บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
2. การประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
3. งานประเภทใดบ้าง? ที่กำหนดให้เป็นงานที่คนต่างด้าว “ห้ามทำ” มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร?
4. หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการนำคนต่างด้าวเข้ามา ทำงานในประเทศ จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
5. เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต ทำงานของ นายจ้างและคนต่างด้าว
• แบบ บต.๑ ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้าง ในประเทศ
6. ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เอกสาร หลักฐานแบบฟอร์มต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ ใบมอบอำนาจ ทำการแทนที่ปฏิบัติ
ต่อคนต่างด้าวเข้า หรือเข้ามาใน ประเทศไทยแล้ว
7. คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน ตามหลัก เกณฑ์ใหม่ 2560
8. อัตราค่าธรรมเนียม ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องใช้อัตรา อย่างไร?
9. ประเด็นสำคัญ...ในการรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน ในสถาน ประกอบการของนายจ้าง และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน จะต้อง รับโทษอย่างไร?
และอัตราเท่าไหร่? (โทษปรับ โทษจำคุก) ในประเด็นใดบ้าง?
• การประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน โดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตจากอธิบดีฯ
• การรายงานการนำคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างต่อ อธิบดีกรมการจัดหางาน
• ลูกจ้าง คนงาน ทำงานตามบ้าน สำนักงานต่างๆ
• การรับคนต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
• รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
• รับคนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
• คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้ง นายทะเบียน
• คนต่างด้าวทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
• ผู้ใดที่ยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว
• ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับ นายจ้างในประเทศ
10.ถาม-ตอบปัญหา

 

กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

ถ.รัชดาภิเษก (สี่แยกพระราม 9 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท

บุคคลทั่วไป

8,500 + Vat 595 = 9,095 บาท

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba