จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7202

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

 • เจาะลึกถึงแก่นจิตวิทยาการบริหารงาน หลักการของความเป็นผู้นํา และการโน้มน้าวจูงใจทีมงาน ให้บรรลุเป้าหมายในงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
หัวข้อสัมมนา
1. ภาวะผู้นํายุคการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่สําหรับหัวหน้างาน
 • ก้าวตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการบริหาร
 • วิสัยทัศน์ที่สำคัญสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
 • ความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ แนวคิด และคุณลักษณะของพนักงานที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้
 • แนวคิดและหลักการบริหารสมัยใหม่ (Whole Brain Management)
2. คุณลักษณะของผู้นํา (Traits of Leaders) และศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นํา
3. ปรับรูปแบบการบริหารงานของผู้นํา (Leadership Styles) ให้เหมาะกับคุณลักษณะของผู้ตาม
4. เทคนิคการควบคุมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
 • Controlling with Authority : การควบคุมการทำงานโดยอำนาจหน้าที่
 • Controlling without Authority : การควบคุมการทำงานโดยปัจจัยอื่นนอกเหนืออำนาจหน้าที่
5. การจัดการกับอารมณ์ (EQ) ในการบริหารงาน องค์ประกอบของ EQ ที่ใช้ในการบริหารงาน
6. แนวทางในการยกย่อง ชมเชย/ตําหนิที่เหมาะสม
7. จิตวิทยาการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
8. การสร้างการยอมรับและศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา
9. แบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
 • แบบทดสอบสไตล์การบริหาร
 • แบบทดสอบทางอารมณ์ (EQ)
 • แบบทดสอบการสร้างการยอมรับและศรัทธา ฯลฯ
10. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองให้ตรงเป้าหมาย
11. เทคนิคการเสริมสร้างทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีจิตสํานึกที่ดีต่อองค์กร และเกิดความผูกพันในงาน
12. การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อผลสําเร็จของงาน
13. จิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางาน
14. ศิลปะการพูดในการกระตุ้นการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของลูกน้อง
15. จิตวิทยาในการสื่อสารและการทํางานเป็นทีม เพื่อนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จ โดยที่ทุกคนทํางานร่วมกัน อย่างมีความสุข
16. ศิลปะในการขจัดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน และองค์กร
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba