กลยุทธ์การจัดการงานทางด้านบัญชีและประเด็นปัญหาที่นักบัญชีต้องระมัดระวังสำหรับธุรกิจที่ได้ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

รหัสหลักสูตร : 21/2322

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การจัดการงานทางด้านัญชีและประเด็นปัญหาที่นักบัญชีต้องระมัดระวังสำหรับธุรกิจที่ได้ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.


พิเศษสุดอบรมหลักสูตรนี้ 2 ท่าน ลด 500 บาท

• ข้อควรรู้ก่อนการจัดทำบัญชีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ประเด็นสำคัญในการดูบัตรส่งเสริมการลงทุน
• ปัญหาพร้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ BOI และ NON BOI
• ระบบบัญชีและเอกสารของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
• ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ การยื่นแบบภาษีนิติบุคคลของกิจการ BOI 
• หลักเกณฑ์การเสียภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI และ NON BOIประเด็นที่สำคัญ

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา


1. ความเหมือนและความแตกต่างของธุรกิจ BOI และ และ NON BOI พร้อม Case study ที่เกิดขึ้นจริง
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. ข้อควรรู้ก่อนการจัดทำบัญชีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI และประเด็นสำคัญในการดูบัตรส่งเสริม
การลงทุนที่ถูกต้องสำหรับนักบัญชี
3. ในการดูบัตรส่งเสริมการลงทุน ที่ถูกต้องสำหรับนักบัญชีต้องทราบ
4. ความครอบคลุมบัตรส่งเสริมที่ได้รับอนุมัติกับกิจกรรมที่ทำ
5. การได้บัตรส่งเสริมระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ต้องปฏิบัติอย่างไร
6. บัตรส่งเสริมหมดอายุระหว่างรอบบัญชี
7. การใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมอย่างถูกต้องและไม่มีปัญหากับสรรพากร
8. ระบบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ BOI
- รายได้และการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
- การรับรู้รายได้จากค่าดอกเบี้ย ค่าสิทธิและเงินปันผล 
- การวัดมูลค่าของรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี 
- ปัญหาการรับรู้รายได้จากการขายเศษซาก และส่วนสูญเสีย 
- ปัญหาการรับรู้รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนและกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 
- การรับรู้รายการขาดทุนและต้นทุนทางการเงิน 
- ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
9. หลักเกณฑ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง และปัญหาพร้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับธุรกิจ BOI และ NON BOI
- รายได้และการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
- การรับรู้รายได้จากค่าดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล
- การวัดมูลค่าของรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
- ปัญหาการรับรู้รายได้จากการขายเศษซาก และส่วนสูญเสีย
10. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ สำหรับธุรกิจ BOI และ NON BOI
- การตีราคาสินค้าคงเหลือ และปัญหาการตีราคา
- ต้นทุนสินค้าคงเหลือและการคำนวณต้นทุน
- การบันทึกสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
- ราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
11. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับธุรกิจ BOI
- ประเภทของลูกหนี้ที่จะตัดจำหน่าย
- วิธีการประมาณนี้สงสัยจะสูญ
- การจัดจำหน่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกินความต้องการ
- หนี้สูญที่ได้รับคืนและปัญหาการบันทึกบัญชี
12.ระบบบัญชีและเอกสารของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ควรมีจัดแยกอย่างไรที่ง่าย
และสะดวกต่อการทำงาน และการตรวจสอบภายหลัง
13. UPDATE สิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับBOI และรายได้
ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับ BOI ที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ
14.ข้อควรระวังสำหรับนักบัญชีในการจำหน่ายสินค้า สินทรัพย์ เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน BOI ต้องปฏิบัติอย่างไรให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด
15.เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์จากการส่งออกที่เกิดจากปีก่อนได้รับการส่งเสริมและหลังหมดส่งเสริม
16.การยกเว้นนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและกรณีจำหน่ายจ่ายโอนรายการดังกล่าวก่อนหมดอายุการส่งเสริม
การลงทุนจะมีภาระภาษีหรือไม่ นักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
17. งบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
18. การจัดทำ ภ.ง.ด.50 ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและปัญหาที่พบพร้อมแนวทางการแก้ไข
ที่ถูกต้องที่นักบัญชีต้องทราบ
19. แนวทางการจัดทำระเบียบทรัพย์สินเพื่อรับการตรวจสอบเปิดดำเนินการ
20. แบบรายงานของผู้สสอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม
21. ตัวอย่างการประมาณการประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
และ Non BOI
22. การจัดทำบัญชี การแยกและตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีของกิจการ BOI และNON BOI ที่เป็นระบบ
23.การจัดทำบัญชี และแนวทางปฏิบัติในการเฉลี่ยรายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการ BOIและ NON BOI
24.หลักเกณฑ์ วิธีการ รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม ที่เกิดจากรายจ่ายของ BOI และNON BOI
ที่นักบัญชีต้องไม่มองข้าม
25.หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณกำไรสุทธิ ของกิจการ BOI ที่นักบัญชีไม่ควรพลาดและการใช้ขาดทุนสะสม
หลังบัตรส่งเสริมหมดอายุ
26. ปัญหาการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ผลิตทั้ง BOI และ NON BOI จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชี
27.ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ การยื่นแบบภาษีนิติบุคคลของกิจการ BOI จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
28. ข้อควรระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชี
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
29. หลักเกณฑ์การเสียภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI และ NON BOIประเด็นที่สำคัญ
30. กรณีศึกษาสำคัญ การบันทึกบัญชีและการคำนวณภาษีอากรกิจการ BOI ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
31. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba