หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในการนำเข้า ความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/8425

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในการนำเข้า
ความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


พิเศษอบรมหลักสูตรนี้ 2 ท่าน ลด 500 บาท

วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
2. ธุรกิจที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร
• ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
• ตัวแทนออกของ – ชิปปิ้ง
• เฟดฟอร์เวอร์เดอร์
• ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือ ทางอากาศ ทางบก
3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในส่วนที่จะมีผลต่อกิจการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
• ด้านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก ผ่านแดน ถ่ายลำ
• ด้านการจัดเก็บภาษีอากร
• ด้านสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
• ด้านการสำแดงต่าง ๆทางศุลกากร เช่น การสำแดงเครื่องหมาย หรือเลขหมายหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุ
• ด้านการเก็บรักษาเอกสารทางศุลกากร
• ด้านการควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร
• ด้านการกระทำความผิด และอายุความทางกฎหมาย
• ด้านการดำเนินคดี การงดการฟ้องร้อง และการลงโทษ
4. ผลกระทบต่อการสำแดงพิกัดอัตราศุลกากรผิดพลาด
5. อำนาจของพนักงานศุลกากรที่มีการเปลี่ยนแปลง
• อำนาจในการประเมินอากรที่ไม่ได้ชำระหรือชำระขาดขาด
6. อายุความประเมินและบทลงโทษใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
• การนับอายุความกรณีหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากร
7. หลักการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะพิจารณาอุทธรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดีต่อผู้ประกอบการหรือไม่อย่างไร
8. การเปลี่ยนแปลงอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อขอคืนอากร (การสงวนสิทธิ์) ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
9. การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ เรื่อง การผ่านแดนและการถ่ายลำ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
• หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่นอไขในการปฎิบัติพิธีการผ่านแดน ถ่ายลำ
• ระยะเวลาในการนำของผ่านแดน ถ่ายลำ
• หากไม่สามารถนำของผ่านแดน ถ่ายลำได้ในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องปฏิบัติอย่างไร
10. หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อย (Post Audit) ตามพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่
11. การเปลี่ยนแปลงบทลงโทษกรณีความผิดฐานสำแดงเท็จ ลักลอบหนีศุลกากร หลีกเลี่ยงอากร หลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด
• ต้องดูที่เจตนาของผู้กระทำความผิดด้วยหรือไม่
• บทลงโทษที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมอัตราโทษใหม่
12. การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่หรือสายลับในอัตราใหม่ จะมีผลกระทบต่อการตรวจสอบหลังปล่อย
(Post Review , Post Audit) หรือไม่


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba