การตรวจสอบและควบคุมภายในของรายงานการเงินตามแนวคิดของ COSO-ERM**เลื่อน!!โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2258

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของ GRC (Governance Risk Control)

2. วัตถุประสงค์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ในการจัดทำรายงานการเงิน

3. องค์ประกอบที่สำคัญของ COSO-ERM และ COSO-IC

4. การจัดทำรายงานการเงินตามแนวทางของ COSO-ERM และ COSO-IC

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตของรายงานการเงิน

6. ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงในการจัดทำรายงานการเงินที่ผู้ทำบัญชีจะต้องระมัดระวัง

7. ความเสี่ยงในกระบวนการของระบบงานด้านบัญชีและการป้องกัน

8. เทคนิคการประเมินความเสี่ยงของรายงานการเงิน

9. ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO-ERM และ CSO-IC

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba