สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด Cash Flow Statement Analysis**เลื่อน!!โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2166

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.ประเด็นที่สำคัญของการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
-คุณลักษณะของงบกระแสเงินสดที่มีคุณภาพ

-ระดับความสามารถของกิจการในการสร้างกระแสเงินสดที่ทำให้เกิดสภาพคล่องของธุรกิจ

-ประเมินสภาพคล่องและคุณภาพของงบกระแสเงินสด

-การพยากรณ์งบกระแสเงินสดเพื่อจัดทำประมาณการเงินสด
- ขั้นตอนในการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

2.ข้อควรระวังในการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

3.การวิเคราะห์กระแสเงินสดก่อนการวางแผนจัดหาเงิน

4.เครื่องมือวัดค่าของงบกระแสเงินที่สำคัญ และอัตราส่วนทางการเงิน
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สามารถวิเคราะห์ร่วมกับงบกระแสเงินสด
- สัญญาณของปัญหาการดำเนินงานที่ดูได้จากงบกระแสเงินสดก่อนเกิดวิกฤตการณ์ขาดสภาพคล่อง
- การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจจากงบกระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กับงบการเงินอย่างไร

5.ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเงินสด แต่ละกิจกรรมและข้อบ่งชี้ว่ากิจการมีสภาพคล่องไปในทิศทางใด

- กิจกรรมดำเนินงาน

- กิจกรรมลงทุน

- กิจกรรมจัดหาเงิน

6.การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบกระแสเงินสดกับปีก่อน และตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

7.การวิเคราะห์กิจการและการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารเงินสด
8.ประเด็นในการรับรู้รายการที่มีต่อการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

9.สัญญาณเตือนภัยและข้อบ่งชี้จากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

10. Case Study การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริง เพื่อการลงทุนและขยายกิจการ
11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba