SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '8534'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1
SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND  EXTRACT(YEAR_MONTH FROM `d`.`ondate`) = '201803'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC

SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '8534'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1

e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน (รุ่นที่ 11)

รหัสหลักสูตร : 21/5070/11

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรe-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


พิเศษอบรมหลักสูตรนี้ 2 ท่าน ลด 500 บาท

e-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน
ปัจจุบันการรับ-จ่ายชำระค่าสินค้าบริการด้วยเงินสดมีแนวโน้มการใช้งานในวงจรธุรกิจการค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบการชำระเงินด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ กำลังกลายเป็นทางเลือกหลักในธุรกรรมทางธุรกิจการค้า ทั้งมีทิศทางที่จะเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน ระบบภาษีอากร และสารสนเทศที่ไม่อาจมองข้าม หลักสูตรอบรมนี้จะทำให้ท่านทำความเข้าใจถึงกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรทั้งกระบวนการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเมิน และนำพาองค์กรธุรกิจเข้าสู่กระบวนการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

วิทยากร อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

หัวข้อสัมมนา

1. ความจำเป็นของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินต้องทราบ
2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และผลกระทบของกิจการ จากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชำระเงินที่เคลื่อนย้ายกระบวนการหลักไปสู่การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน
3. โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเงิน การรับ-จ่าย ค่าสินค้าบริการ และธุรกรรมต่างๆ ทางธุรกิจที่ใช้อยู่ในระบบการเงินปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางในอนาคต
4. เครื่องมือและวิธีการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรทราบ
๐ Internet Banking
๐ e-Money
๐ EDC
๐ BAHTNET
๐ Digital Wallet
๐ Prompt pay
๐ NFC
๐ Others
5. ระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
๐ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-withholding tax)
๐ ระบบ e-tax invoice by email
๐ ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice /e-receipt)
6. วิเคราะห์-เปรียบเทียบ จุดแข็ง/จุดอ่อน ประโยชน์/ความเสี่ยง และการประเมินความเหมาะสม ความจำเป็นต่อธุรกิจ หรือบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด
7. ปัญหาและข้อควรระวังของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
8. กระบวนการและขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรับ-จ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการวางระบบ ให้ผสมผสานกับกระบวนการชำระเงินเดิมอย่างเหมาะสม
9. เทคนิคและวิธีการเปรียบเทียบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับ-จ่ายเงิน ต่างๆ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
10. สรุปกฎหมาย หลักเกณฑ์ข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
11. เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับความสัมพันธ์ในงานบัญชีและภาษีอากร พร้อมการวางระบบเอกสารที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
12. การวางระบบรักษาความปลอดภัยเชิงนโยบายทางบัญชีการเงิน ในกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
13. Roadmap แนวทางการพัฒนาระบบการเงินขององค์กร
14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป