การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ Strategic Cost Management**เลื่อน*โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/2138

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.แนวความคิดเรื่องการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อกำไรสูงสุด

2.ประเภทของต้นทุนที่แตกต่างกันเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

3.บทบาทของนักบัญชีต้นทุนและนักบัญชีบริหารยุคใหม่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป

4.ต้นทุนผลิตภัณฑ์และแนวความคิดเรื่องกำไรส่วนเกิน (Contribution Margin Approach)

5.การวิเคราะห์ ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร (Cost-Volume-Profit) และ จุดคุ้มทุน (Break-Even point) เพื่อการวางแผนกำไร

6.การประยุกต์ใช้ต้นทุนมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการบริหารจัดการผลิต

7.การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) ในการแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องต้นทุนผลิตภัณฑ์และ

การตั้งราคา เพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantages)

8.การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อประหยัดต้นทุนการบริหารงาน

9.การวางแผนงบประมาณเพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท

10.การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ด้านการบริหารต้นทุน

11.การนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานทาง

การเงิน และใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องต้นทุนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

12.เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน จุดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

13.ต้นทุนที่มีส่วนสำคัญกับการตัดสินใจ และเทคนิคการประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

14.ประเด็นที่ต้องวิเคราะห์เพิ่ม นอกเหนือจากข้อมูลที่อยู่ในรายงานทางการเงิน

15.กลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกิจการในอนาคต

16.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba