การยื่นแบบชำระภาษีทาง Internet**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/17001

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การยื่นแบบชำระภาษีทาง Internet

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.

พิเศษ! เข้าอบรม 2 หลักสูตร จะได้รับหนังสือ

758 ประเด็นเด็ดกับกลเม็ดแก้ปัญหาภาษีอากรสำหรับผู้ทำบัญชี”มูลค่า 1,200 บาท และอาหารกลางวัน ฟรีทันที!

หลักสูตรที่ 1 เจาะลึกรายการตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)
เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร (21/17000)
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.15 น.(เช้า)
หลักสูตรที่ 2 การยื่นแบบชำระภาษีทาง Internet (21/17001) วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.15 น.(บ่าย)
(หมายเหตุ: ออกใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการกรอกแบบ


หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การใช้บริการยื่นแบบทาง Internet
- ต้องสมัครขอใช้บริการหรือไม่
- ภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสมัครขอใช้บริการ
2. ขั้นตอนหรือวิธีการสมัคร จะต้องกรอกรายการหรือข้อมูลอย่างไร
- ถ้าไม่สามารถลงทะเบียนได้จะทำอย่างไร
- สำนักงานบัญชีมีลูกค้าต้องดูแลหลายราย จะต้องยื่นแบบ ภ.อ.01 และชำระภาษีอย่างไรจึงจะสะดวกในการยื่นแบบ
และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
- บริษัทมีสาขาหลายสาขา และยื่น แบบ ภ.พ. 30 รวมกันที่สำนักงานใหญ่ หากสาขามีความประสงค์จะใช้บริการ
ยื่นแบบและชำระ ภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับ แบบแสดงรายการภาษี ประเภทอื่นด้วยจะต้องทำอย่างไร
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต ควรเป็นประเภทใด ยี่ห้อใด มีข้อจำกัดหรือไม่
4. Update ล่าสุด... แบบแสดงรายการที่ต้องยื่นด้วยสื่อบันทึกระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์อื่น
5. เมื่อได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ขั้นตอนในการยื่นแบบฯ ต้องทำอย่างไร
6. บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกันที่สำนักงานใหญ่ ต่อมามีการเพิ่ม / ลดสาขา และได้แจ้งเปลี่ยนแปลง (ภ.พ.09)
ต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่แล้ว จะมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่
7. การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นแบบฯ ได้ในเวลาใดและหากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯตรงกับ
วันหยุดราชการสามารถยื่นแบบในวันถัดไปได้หรือไม่
8. การขอขยายเวลาในการยื่นแบบกรณีที่ยื่นทาง Internet
9. วิธีการและปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมการยื่นแบบ
- มีโปรแกรมเฉพาะในการยื่นแบบหรือไม่
- โปรแกรมบันทึกข้อมูล และโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล แตกต่างกันอย่างไร
10. การยื่นแบบฯ ที่มีใบแนบจะต้องดำเนินการอย่างไร
- วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบแบบ ภ.ง.ด.1 , 2 , 3 , 53 จะต้องทำอย่างไรบ้าง
- การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีมีใบแนบเมื่อ Browse File ใบแนบขึ้นมาแล้วระบบแจ้งว่า
“แฟ้มข้อมูลไม่ถูกต้อง”จะต้องแก้ไขอย่างไร
11. การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ผ่านอินเตอร์เน็ต จะต้องส่งเอกสารแนบ เช่น งบการเงิน
ด้วยหรือไม่และส่งด้วยวิธีการใด
12. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต
- การยื่นแบบทาง Internet จะได้คืนภาษีเร็วขึ้นจริงหรือไม่
13. การยื่นแบบและชำระภาษีแบบรวมรายการคืออะไร และมีหลักเกณฑ์ในการขอใช้บริการอย่างไร
- สำนักงานบัญชีที่ประสงค์ขอใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีแบบรวมรายการ ให้แก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกใน
การสั่งโอนเงิน ชำระภาษีมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง
- บริษัทเป็นผู้ประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตประสงค์จะใช้บริการยื่นแบบรวมรายการ
จะต้องขออนุมัติต่อกรมสรรพากรหรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
14. ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตซ้ำ ทำให้มีการชำระเงินภาษีซ้ำกันหลายครั้ง
จะต้องดำเนินการอย่างไร
- การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร (ค.10) สามารถยื่นคำร้องได้ที่ใดบ้าง
- ใช้เอกสารใดประกอบการยื่นคำร้อง
15. การจัดเก็บเอกสารหลังจากที่มีการยื่นแบบแล้ว
16. กรณีพบข้อผิดพลาดหลังการยื่นแบบจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
- กรอกรายการผิด
- ยื่นภาษีขาด
- ภาษีเกิน
17. การตรวจสอบหลังการยื่นแบบ การนำส่งหลักฐานเมื่อถูกตรวจสอบการตรวจสอบย้อนหลัง
18. วิธีการเลือกช่องทางชำระเงิน หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมต้องทำอย่างไร
19. ความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจในการทำรายการผ่านอินเทอร์เน็ต บุคคลภายนอกจะสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้หรือไม่
20. การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ได้รับ สิทธิประโยชน์ใดบ้าง
21. หากทำรายการผิดพลาด จะแก้ไขอย่างไร หรือจะยกเลิกได้หรือไม่


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 3 0 0 0 3

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการกรอกแบบ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba