เจาะลึกรายการตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/17000

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกรายการตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.

พิเศษ! เข้าอบรม 2 หลักสูตร จะได้รับหนังสือ

758 ประเด็นเด็ดกับกลเม็ดแก้ปัญหาภาษีอากรสำหรับผู้ทำบัญชี”มูลค่า 1,200 บาท และอาหารกลางวัน ฟรีทันที!

หลักสูตรที่ 1 เจาะลึกรายการตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)
เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร (21/17000)
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.15 น.(เช้า)
หลักสูตรที่ 2 การยื่นแบบชำระภาษีทาง Internet (21/17001) วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.15 น.(บ่าย)
(หมายเหตุ: ออกใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการกรอกแบบ


หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)
- สัญญาแบบใดบ้างที่ต้องยื่นแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
- ทำสัญญากับหน่วยงานใดบ้างที่จะต้องยื่นแบบ บ.ช.1
- มูลค่าในสัญญาที่ถูกบังคับให้ต้องยื่นแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
- กรณีมีหลายโครงการ มีหลายสัญญา จะต้องคิดมูลค่าอย่างไรในการยื่นฯ ต้องยื่นแยกเป็นรายสัญญา
หรือคิดมูลค่ารวมยื่นฉบับเดียวกัน
- กรณีที่สัญญานั้นคาบเกี่ยวระหว่างปี จะต้องยื่นฯ อย่างไร - ระยะเวลาในการยื่น
2. การดาวน์โหลดโปรแกรมของสรรพากรต้องทำอย่างไร
3. หากทำหมายเลขผู้ใช้รหัสผ่าน สูญหาย จะแก้ไขอย่างไร
4. รายจ่ายที่ต้องยื่นในแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย(บช.1) เป็นรายจ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.50 ใช่หรือไม่
5. ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ทางอินเตอร์เน็ท
6. กรณีมีการยื่นเพิ่มเติม แก้ไข
7. รอบบัญชีที่ไม่มีรายรับ-รายจ่าย, ค้างรับ-ค้างจ่ายต้องยื่น บช.1 หรือไม่
8. รายได้ใน แบบ บช.1 ไม่ตรงกับทางบัญชี จะมีปัญหากับสรรพากรหรือไม่
9. เลขคุมสัญญาในระบบที่ต้องกรอกในช่อง e-GP ไม่มี หรือ ยังไม่ได้รับ จะยื่น บช.1 กับกรมสรรพากรได้หรือไม่
10. กรณีรายได้ลดลงเพราะถูกปรับ หรือต้องเสียค่าปรับ ผิดสัญญา งานล่าช้าจะกรอกในบช.1 อย่างไร
11. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา จะมีผลต่อ บช.1 ที่ยื่นกับกรมสรรพากรอย่างไร
- ค่างวดงาน
- มูลค่าสัญญา
- กำหนดการชำระเงิน
- การสิ้นสุดของสัญญา
12. กรณีกิจการขาดทุนจะกรอกรายการอย่างไร
13. เจาะรายรับ
- รายรับ ที่ได้รับล่วงหน้า
- รายรับ ที่ถูกหักเป็นเงินประกันผลงาน
14. เคลียร์ปัญหารายจ่าย 20 รายการที่จะกรอกใน บช.1 ตามเงื่อนไขของสรรพากร
- รายจ่าย โดยตรงตามสัญญา
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอราคาหมายถึงค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่สรรพากรยอมรับ
* ค่ายื่นซองประมูล * ค่าเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ * ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จในการเสนองาน
- ค่าเสินค้าและบริการที่เรียกเก็บ
- ต้นทุนวัตถุดิบ
- วัสดุอุปกรณ์
- ค่าจ้างแรงงาน
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าภาชนะบรรจุ ค่าหีบห่อ
- ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก
- ค่าเช่าสถานที่
- ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์
- ค่าระวาง ค่าขนส่ง
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
- ค่ารับรอง
- ค่านายหน้า
- ค่าทำบัญชี
- ค่าประทานบัตร
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าธรรมเนียมในการให้คำแนะนำและปรึกษา
- ค่าธรรมเนียมอื่น
15. เมื่อกดบันทึกรายการแล้วแต่ยังไม่ได้จัดเก็บข้อมูลจะแก้ไขรายการได้หรือไม่
16. การเพิ่มรายการสัญญาในโปรแกรมสรรพากรทำอย่างไร และจะเพิ่มรายการสัญญาได้สูงสุดกี่สัญญา
17. การเรียกแฟ้มข้อมูลขึ้นมาเพื่อแก้ไขต้องทำอย่างไร
18. ขั้นตอนการยื่น บช.1 ทาง เว็ปไซต์กรมสรรพากร
19. ผลกระทบกรณีไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย(บช.1) หรือยื่นแต่ยื่นไม่ถูกต้อง
20. วิธีการแก้ไขกรณีพบข้อผิดพลาดหลังการยื่น บช.1ไปแล้ว


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 3 0 0 0 3

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการกรอกแบบ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba