เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายในเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/2170

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. วัตถุประสงค์และโครงสร้างของรายงานการตรวจสอบภายในที่ดี

2. องค์ประกอบของรายงานตามมาตรฐานสากลแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน

3. การจัดทำสรุปสิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) เป็น การยืนยันประเด็นกับผู้รับการตรวจสอบ (Draft Report)

4. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุความคาดหวังของผู้บริหารผู้รับตรวจ และผู้ใช้รายงาน

5. เทคนิคการเขียนข้อเสนอแนะที่ผู้รับตรวจสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงเพื่อแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ

6. เทคนิคการประชุม Exit Meeting เพื่อปิดงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

7. เทคนิคการจัดทำ Executive Summary ให้โดนใจผู้บริหารที่ใช้รายงานตรวจสอบ

8. การปรับภาษาในรายงานการตรวจสอบเพื่อให้ผู้รับตรวจเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

9. เทคนิคการติดตามผล

10. Workshop การเขียนรายงานการตรวจสอบ

11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba