การควบคุม กำกับงานบัญชีสำหรับผู้บริหารที่มิใช่นักบัญชี**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2224

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำงบการเงินการวิเคราะห์และใช้ตัวเลขในงบการเงิน
2.วงจรการจัดทำบัญชีเรื่องไม่ยาก สำหรับผู้บริหารจุดที่ผู้บริหารควรตรวจสอบและระมัดระวัง
3.แผนการทำงาน ที่พนักงานบัญชีนำเสนอแก่ผู้บริหารวางแผนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร
4.สัญญานเตือน ที่บ่งชี้ว่า การจัดทำบัญชี เริ่มมีปัญหา
5.ความสำคัญของเอกสารหลักฐาน ผลกระทบทางบัญชีและภาษี
6.รายการบัญชีสำคัญ สิ่งที่ผู้บริหารควรทราบเพื่อประโยชน์ของกิจการ
-เงินสด -เงินฝากธนาคาร
-ลูกหนี้การค้า -สินค้าคงเหลือ
-ที่ดิน อาคารอุกรณ์ -เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
-เจ้าหนี้การค้า -ค่าใช่จ่ายค้างจ่าย
-เงินกู้ยืมสถานบันการเงิน
-รายได้ -ค่าใช้จ่าย
-ภาษีเงินได้
7.เทคนิคการอ่านงบการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้จบบัญชี
8.CASE STUDY ในการนำข้อมูลในงบการเงิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
9.คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลองค์กร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba