52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาพร้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2762

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. หัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ
2. การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัทจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
3. การวัดมูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
4. การวิเคราะห์ราคาต้นทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง
5.การวัดมูลค่าแรกเริ่มของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
6. การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
7.การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
8.การซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
9. ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ผ่อนชำระ จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
10.สัญญาเช่าดำเนินงานมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร
11. ข้อแตกต่างลักษณะของสินค้าและลักษณะของสินทรัพย์ถาวร
12. มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
13. การซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร
14. ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไรจึงจะถูกต้อง
15. วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง จะต้องคิดอย่างไร
16. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา
17. หลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน ตามหลักบัญชีและภาษีอากร
18. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินถาวรอยู่ในสภาที่ใช้งาน
19. ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถาวร
20. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
21. ทรัพย์สินชำรุด สูญหาย หรือต้องการทำลายจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
22. การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
23. การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การขายสินค้าและบริการ
24. บัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์
25. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอายุการใช้งานของสินทรัพย์
26. การหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าจะต้องลงบัญชีอย่างไร
27. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการให้งานในการคิดค่าเสื่อมราคา
28. การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน
29. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
30. การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
31 .การคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรต้องคิดอย่างไร
32. การคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอตามประมวลรัษฎากร
33. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาร้อยละ 100 และสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
34. การหักค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรและอุปกรณ์
35. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณี การค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
36. วิธีการบันทึกบัญชีกรณีสินค้าขาดหรือเกินจาก Stock
37. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด
38. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนางาน
39. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
40. การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
41. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์
42. บริษัทเช่าที่ดินและได้ถมที่ทำเป็นที่จอดรถ จะบันทึกบัญชีอย่างไร และคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่
43. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์โดยผ่านที่ประชุม ที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
44. การเดินสายโทรศัพท์ค่าสายโทรศัพท์รวมไปถึงการติดตั้งรายการดังกล่าวถือเป็นที่ดินอาคาร
อุปกรณ์หรือไม่
45. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องคิดค่าเสื่อมเหมือนที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่
46. ค่าซ่อมแซมอาคารปรับปรุงอาคารปูกระเบื้องเดินท่อประปาถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่
47. ค่าติดตั้งแอร์ค่าย้ายแอร์ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่และจะบันทึกบัญชีอย่างไร
48.การขายสินทรัพย์ถาวรต้องยื่นภ.พ.30 เพื่อเสีย VAT หรือไม่และต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
49. ค่าเดินสาย LAN ไม่มีใบเสร็จรับเงินใช้บัตรประชาชนเป็นตัวรับเงินถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่
50. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานในการคิดค่าเสื่อม
51. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
52. ถาม-ตอบ

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba