เทคนิคการจัดทำเอกสารของบัญชี การเงิน จุดบอดทางภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ต้องระวังและให้สรรพากรยอมรับ

รหัสหลักสูตร : 21/17025

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดทำเอกสารของบัญชี การเงิน จุดบอดทางภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ต้องระวังและให้สรรพากรยอมรับ

เทคนิคการจัดทําเอกสารของบัญชีการเงิน

1. การจัดระบบเอกสารงานการเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน แคชเชียร์
2. เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีและภาษีอากร
3. การจัดทําระบบและรูปแบบรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ
- รายงานการรับเงินและจ่ายเงิน
- ข้อความที่ต้องมีในใบรับเงิน
- ใบรับเงินออกอย่างไรจึงจะสมบูรณ์ - ใบส่งของ
- ใบกํากับภาษีเต็มรูป, ใบกํากับภาษีอย่างย่อ - ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้ - ใบแทนใบกํากับภาษี, ใบแทนใบเพิ่มหนี้, ใบแทนใบลดหนี้
- ใบแจ้งหนี้
- รายงานอื่นที่สําคัญ
4. การวางระบบการรับ-จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน แคชเชียร์
- การขายสด
- การขายปลีก
- รายรับจากการชําระหนี้จากลูกหนี้ (หนี้ที่ค้างชําระ)
- การรับชําระเงินผ่านทางไปรษณีย์, ธนาณัติ, เช็ค, บัตรเครดิต, Pay-In ,โอนเงิน ON- LINE ,PROMPTPAY
- ข้อความที่ควรมีในใบสําคัญจ่ายของกิจการ - การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การรับ- จ่ายเงิน
5. การพิจารณาและแก้ไขปัญหาเอกสารทางบัญชีการเงิน แคชเชียร์
- เอกสารรายรับ
- เอกสารรายจ่าย
- ใบกํากับภาษี
- ใบแจ้งหนี้
- ใบรับวางบิล
- ใบกํากับภาษีปลอม
6. เทคนิคการเตรียมรับมือกับระบบ National- E-Payment ที่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ ต้ฮงพร้อมรับมือ
- การชําระเงินด้วยระบบ Prompt Pay ขจัดการจ่ายเงินด้วยเงินสด และยังสามารถป้องกันการทุจริตในองค์กรได้อีกด้วย
- e-witholding Taxทางเลือกใหม่ในการบริหารการชําระเงินและเอกสารภาษีจากสรรพากร
- ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt เรื่องใหม่ที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ต้องรู้

จุดบอดทางภาษีที่เจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ต้องระวังและให้สรรพากรยอมรับ

1. ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารรายจ่าย เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน แคชเชียร์
- รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ - รายจ่ายที่ผู้รับไม่ออกหลักฐานให้
- รายจ่ายค่าพาหนะ ค่านํามันรถ ค่าเบี้ยเลี้ยง - ปัญหารายจ่ายที่แคชเชียร์ต้องระวัง
- บิลเงินสดถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินทําอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
- รายจ่ายเล็กน้อย ไม่มีบิล
- การปรับปรุงเอกสารอื่นแทนหลักฐานการรับ- จ่ายเงิน
2. ปัญหาเกี่ยวกับใบกํากับภาษีที่มักพบบ่อยสําหรับเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน แคชเชียร์
- การออกและรับใบกํากับภาษีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
- ผู้มีหน้าที่ออกใบกํากับภาษี - รายการในใบกํากับภาษี
- การออกใบกํากับภาษีเต็มรูป, ใบกํากับภาษีอย่างย่อ
- การขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่
- ปัญหาใบกํากับภาษีสูญหาย, ถูกทําลาย, ชํารุด - ใบกํากับภาษีไม่มีลายเซ็นผู้รับเงิน
3. ปัญหาที่เกี่ยวกับการหักภาษีณ ที่จ่าย สําหรับเจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ต้องระวัง
- เกณฑ์การหักภาษีณ ที่จ่าย
- ข้อยกเว้นไม่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย
- ปัญหาการหักภาษีณ ที่จ่ายที่พบมากจากการทํางาน
- หลักเกณฑ์ในการหักภาษีณ ที่จ่ายก่อนจ่ายเงิน
- วิธีแก้ปัญหาเมื่อผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษีณ ที่จ่าย
- การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba