เจาะประเด็นการจัดทำบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

รหัสหลักสูตร : 21/2300

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,025 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,095 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

SECTION 1

1. สิ่งที่นักบัญชีควรทราบและจะต้องระมัดระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

- กฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และระบบบัญชีที่สำคัญของ BOI และ NON BOI

- ปัญหาในการรับรู้รายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับกฎหมายภาษีอากร

- ส่ิงที่นักบัญชีจะต้องระมัดระวังในการเสียภาษีอากร

- การปรับปรุงรอบระยะเวลาบัญชีของบัญชีการเงินกับบัญชี BOI

2. เงื่อนไขที่สำคัญและข้อควรระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ

2.1 รายได้

- รายได้และหลักเกณฑ์การเฉลี่ยรายได้ BOI และ NON BOI

- รายได้ที่ได้รับยกเว้นกึ่งหนึ่งและยกเว้นทั้งหมด

- รายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้ แต่ภาษีอากรถือเป็นรายได้

- รายได้ที่ต้องมีการปรับปรุงในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

- รายได้จากการขายสินค้า วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ พลอยได้ เศษซากและส่วนสูญเสีย

- กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและการจำหน่ายสินทรัพย์

- รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ

2.2 รายจ่าย

- รายจ่ายจากทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันของกิจการ BOI และ NON BOI

- เงื่อนไขสิทธิประโยชน์จากการส่งออก

- เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 2 เท่า และรายจ่ายที่กฎหมา ยอมให้เพิ่มขึ้น 50% และ 100%

- รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุนและรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้

- รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรและภาษีซื้อต้องห้าม

- รายจ่ายในการขายและบริหาร

- ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปีของกิจการ BOI และ NON BOI

3. ปัญหาคำนวณกำไรสุทธิกรณีมีหลายบัตร

4. หลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์

- การบันทึกต้นทุนของสินทรัพย์และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

- การคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ เช่น Computerเครื่องจักรและอุปกรณ์

- แนวปฏิบัติกรณีทรัพย์สินสูญหาย ชำรุดใช้การไม่ได้

- การคำนวณราคาสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

5. หลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ

- ราคาทุน และราคาตลาดของสินค้า

- การตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

- ปัญหาการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบสินค้าขาดหรือ เกินจากสต๊อก แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร

- การทำลายสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

6. หลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชีและภาษีอากร

SECTION 2

7. การจัดทำบัญชีภาษีอากรเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภาคปฏิบัติ

7.1 เทคนิคในการแยกและตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีให้มีประสิทธิภาพของ BOI และ NON BOI

7.2 กระบวนการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

- การปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีที่สำคัญก่อนจัดทำงบการเงิน

- การจัดทำงบการเงินของ BOI และ NON BOI

- การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากรตามหลักเกณฑ์กฎหมายภาษีอากร

- การคำนวณกำไร (ขาดทุน) สิทธิตามหลักเกณฑ์ BOI และ NON BOI

7.3 การกรอกแบบเพื่อนำส่งกรมสรรพากร (Work Shop)

1. กรมสรรพากร

- การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 และเอกสารแนบ

- ข้อควรระมัดระวังในการกรอกแบบที่มักพบข้อผิดพลาด

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- การกรอกแบบ สบช.3 และเอกสารที่ต้องนำส่ง

- ข้อควรระมัดระวังในการกรอกแบบที่มักพบข้อผิดพลาด

7.4 การเสียภาษีกลางปีโดยวิธีการประมาณการและการเสียภาษีจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของกิจการ BOI และ NON BOI

- วิธีการประมาณการกลางปีเพื่อให้ใกล้เคียงข้อเท็จจริงและสรรพากรยอมรับ

- การกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 และปัญหาในการกรอกแบบ

7.5 สิทธิพิเศษทางภาษีของบริษัทที่ได้รับส่งเสริม BOI

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้าสินค้าและบริการของกิจการ BOI

- ความแตกต่างของภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ BOI กับบริษัททั่วไป

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba