กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

รหัสหลักสูตร : 21/3454

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • กรณีเจ็บป่วย กรณีทันตกรรม กรณีว่างงาน กรณีชราภาพ กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีตาย
 • ด่วน!! กองทุนเงินทดแทน เปลี่ยนแปลง "กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ที่นายจ้างต้องจ่าย" ใหม่เพิ่มค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้าง
  ที่เจ็บป่วยจากการทำงานเบิกได้สูงสุด ถึง 1 ล้านบาท
 • หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีโรคเรื้อรัง โรคร้าย โรคมะเร็ง การฟอกไต ฯลฯ
 • เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง "อัตราค่ารักษาพยาบาล" ของ
  กฎกระทรวงเดิม (พ.ศ.2551) และกฎกระทรวงใหม่ (พ.ศ.2558) กองทุนเงินทดแทน
 • หัวข้อสัมมนา
  1. Update..กฎหมายประกันสังคม
  • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย มีการเพิ่มสิทธิใด บ้างและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมีสิทธิได้รับ หรือไม่อย่างไร
  • กรณีผู้ประกันเจ็บป่วยเรื้อรัง มีเพิ่มสิทธิได้รับประโยชน์ ทดแทนกรณีตายอย่างไรบ้าง
  • กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินค่าคลอด บุตรโดยไม่จำกัดครั้งและยังได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมา จ่ายยังเท่าเดิมหรือไม่
  • กรณีทุพพลภาพ มีการเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนที่สูญเสีย สมรรถภาพของร่างกายอย่างไรบ้าง
  • กรณีตาย เงินสงเคราะห์ที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ได้รับเพิ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
  3. ขอบเขตและการบังคับใช้ของกฎหมายประกันสังคม
  4. การใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสังคม 7 กรณี สำหรับผู้ประกันตน
  • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • กรณีคลอดบุตร
  • กรณีสงเคราะห์บุตร
  • กรณีทุพพลภาพ
  • กรณีตาย
  • กรณีชราภาพ
  • กรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39
  5. บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเงิน สมทบประกันสังคม
  6. อัตราและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบของนายจ้างและ ลูกจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไรสิทธิประโยชน์ภายหลังการ สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ตาม มาตรา 33
  7. กรณีลูกจ้างได้รับสิทธิหยุดงานเนื่องจากตั้งครรภ์เป็นเวลา นาน เมื่อกลับเข้าทำงานจะได้รับค่าจ้างและการนับระยะ เวลาทำงานต่อเนื่องหรือไม่
  8. หน้าที่ของโรงพยาบาลตามสิทธิในการให้บริการทางการ แพทย์แก่ผู้ประกันตน
  9. ด่วน!!! การเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวง เรื่อง “การกำหนด อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2558”
  10. เรื่องลักษณะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่ง รุนแรงหรือเรื้อรังและเรื่องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ คณะกรรมการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษา พยาบาลเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีใด? ที่ลูกจ้าง สามารถเบิกได้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท
  • การพิสูจน์...เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีจ่ายจริง ตามความจำเป็นสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
  • ใคร? เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบในกรณีจ่ายค่ารักษา พยาบาล
  11. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง “อัตราค่ารักษา พยาบาล” ของกฎกระทรวงเดิม (พ.ศ.2551) และ กฎกระทรวงใหม่ (พ.ศ.2558) - กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย - กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอสำหรับกรณีประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วยในลักษณะต่างๆ
  12. หลักการและแนวทางการวางระบบการจ่ายค่ารักษา พยาบาล สำหรับนายจ้างเจ้าของกิจการ
  13. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน เพื่อประโยชน์ ของนายจ้างและลูกจ้างในการบริหารจัดการ
  • วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินทดแทน
  • การขึ้นทะเบียน และ ขอบเขตการบังคับใช้
  • การเรียกเก็บเงินสมทบและการคำนวณเงินสมทบ
  • เบี้ยปรับเงินเพิ่ม : กรณีนายจ้างที่ไม่จ่ายเงินสมทบ ภายในกำหนดหรือจ่ายไม่ครบ
  • การคืนเงินนายจ้าง ฯลฯ 14.กรณีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
  • กรณีเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลที่ตกลงไว้
  • กรณีเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลทั่วไป
  15. สิทธิการได้รับเงินทดแทน ภายหลังการสิ้นสภาพการเป็น ลูกจ้าง
  16. สิทธิประโยชน์เงินทดแทนที่นายจ้างและลูกจ้างต้อง ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
  • ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ
  • ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย
  • ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
  • ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย
  17. กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและ หลักการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
  18. ถาม-ตอบปัญหา
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สุจิตรา บุญชู

สถานที่

โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท (สุขุมวิท 23)
2 Soi Prasarnmitr, Klongtoey-nua, Wattana, Bangkok, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5885
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba