Check-list ตีประเด็นกฎหมายลูกหนี้ และการตรวจสอบเช็ค

รหัสหลักสูตร : 21/3506

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Check - list ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย ลูกหนี้ และการตรวจสอบเช็ค
 • หลักการสำคัญ ระยะเวลา และข้อพิจารณาใน
  การติดตามหนี้
 • ให้ทราบถึง...วิธีการออกเช็ค...วิธีรับเช็คมิให้ถูกโกง
 • การดำเนินคดีเกี่ยวกับเช็ค ความผิดทางอาญา
 • สำหรับนักบัญชี เกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญและ
  วิธีการจำหน่ายหนี้สูญเพื่อช่วยในการลงบัญชี

หัวข้อสัมมนาเรื่อง กฎหมายลูกหนี้

1. เจ้าหนี้เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เมื่อใด
 • ระยะเวลาในการตามหนี้หรืออายุความ
 • เมื่อใดถือว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
 • หากมีการติดตามทางถามลูกหนี้ต้องรับผิด อะไรบ้าง เช่น ถูกปรับ หรือเสียดอกเบี้ยเพิ่ม ฯ
 • ลูกหนี้ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้อย่างไรจึงจะสมบูรณ์แบบ เช่น ชำระได้ที่ไหน ชำระแก่ใคร ฯลฯ
2. ประเภทของเจ้าหนี้
 • ประเภทของลูกหนี้
3. ขั้นตอนการจัดทำหนี้ทางการค้า
 • สามารถสำรวจทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อย่างไร
 • หลักฐานการก่อหนี้ตามกฎหมายต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่ หากลูกหนี้จ่ายเป็นเงินมัดจำ ถือว่าเงินมัดจำเป็นหลักฐาน การก่อหนี้หรือไม่กับหลักฐานการชำระหนี้
 • สามารถเพิ่มเติมตัวลูกหนี้ทางการค้าได้หรือไม่อย่างไร
 • การเพิ่มหลักประกัน มีวัตถุประสงค์และประเภทของหลัก ประกันอย่างไรบ้างหากเพิ่มแล้วมีสิทธิดีกว่าเจ้าหนี้อื่น อย่างไร
4. ขั้นตอนการตามหนี้ก่อนฟ้อง
 • การเพิ่มทรัพย์สินของลูกหนี้ทำได้หรือไม่
 • การรับโอนลูกหนี้ของลูกหนี้ทำอย่างไร เพื่ออะไร ต่างจาก การแปลงหนี้ใหม่อย่างไร
 • การหักกลบลบหนี้กับการโอนทรัพย์สินตีใช้หนี้แตกต่างกัน อย่างไร
 • การรับสภาพหนี้คืออะไร มีหลักเกณฑ์อย่างใด ต่างจาก หนังสือรับสภาพความผิดอย่างไร ทำให้อายุความสะดุด หยุดลงหรือไม่
 • การประนีประนอมยอมความกับ การปรับโครงสร้างหนี้ ต่างกันอย่างไร
5. หนังสือทวงถาม
 • ทำเพื่ออะไร มีเทคนิคการทำอย่างไร
6. การจำหน่ายหนี้สูญ ทำอย่างไรถึงจะถูกต้องตรงใจ กรมสรรพากร
 • สำหรับนักบัญชีหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ มีหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญอย่างไร และวิธีการ จำหน่ายหนี้สูญอย่างไรถึงจะถูกต้องตรงใจ กรมสรรพากร
7. UPDATE !! การแก้ไขกฎหมายว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง
หัวข้อสัมมนาเรื่อง กฎหมายเช็ค
1. การเรียกเก็บเงินตามเช็ค มีข้อพิจารณาอย่างไรบ้างและ ระยะ เวลาในการเรียกเก็บเงินและผลของการ ไม่ยื่นเช็ค แก่ธนาคาร เพื่อให้ใช้เงินภายในกำหนด ธนาคารมีสิทธิ ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คในกรณีใดบ้าง
2. ลักษณะของเช็ค แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร
 • เช็คผู้ถือ ต่างกับ เช็คระบุชื่อ อย่างไร
 • เช็คขีดคร่อม ต่างกับ เช็คห้ามเปลี่ยนมือ และ เช็คห้ามสลัก หลังสืบไป อย่างไร
 • เช็คที่มีการค้ำประกัน หรือ เช็คที่มีการอาวัล มีประโยชน์ หรือไม่มีวิธีการทำอย่างไร
3. รายการในเช็ค
 • รับเช็คอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบ ดูจากรายการในเช็คเพื่อ พิจารณาว่าเช็คนั้นสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่ถ้าผู้จ่าย เช็คไม่ลงวันที่ในเช็คจะมีผลเสียอย่างไร
4. การโอนเช็ค
 • การโอนเช็คผู้ถือ การโอนเช็คระบุชื่อ การโอนเช็คห้าม เปลี่ยนมือ
5. ผู้ลงลายมือชื่อในเช็คเป็นใคร มีผลทางกฎหมายอย่างไร
6. ใครคือผู้ทรงเช็ค ผู้ทรงเช็คที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็น อย่างไร
7. เช็คที่ไม่ปกติ
 • เช็คปลอม เช็คถูกลักหรือหาย และเช็คที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร มีผลใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่
 • เจ้าของเช็คควรปฏิบัติอย่างไร ผู้รับเช็คต้องระมัดระวังเกี่ยว กับการรับเช็คพวกนี้อย่างไร
 • ผู้รับเช็คมีสิทธิปฏิเสธการรับเช็คที่มีการแก้ไขหรือขูด ขีดฆ่า
8. สิทธิการไล่เบี้ย
 • วิธีการไล่เบี้ยลูกหนี้ตามเช็คให้ใช้เงินต้องดำเนินการอย่างไร และใครมีสิทธิในการไล่เบี้ยตามเช็คนั้น
9. อายุความของคดีเช็ค
10. ความผิดทางอาญาอันเกิดจากการใช้เช็ค ฯลฯ
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคลูทีฟ สวีท (สุขุมวิท 23)
2 Soi Prasarnmitr, Klongtoey-nua, Wattana, Bangkok, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5885
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba