หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ ทั้งระบบ**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/1241

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หลักเกณฑ์และวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ ทั้งระบบ

1. หลักเกณฑ์การหักภาษีณ ที่จ่าย ตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ หัวข้อสัมมนา
2. ผู้มีหน้าที่หักภาษีณ ที่จ่าย
3. การซื้อ-ขายสินค้า กรณีใดที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย
- อัตราใหม่ กรณีจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตร
4. จ่ายเงินได้ให้คนต่างด้าวที่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน แต่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ต้องทําอย่างไร
5. ประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 มีอะไรบ้าง
6. ข้อควรระวังเกี่ยวกับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%, 2%, 3%, 5%, 10% หักผิดจะมีผลอย่างไร
7. การให้ “บริการ” ที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- ค่าธรรมเนียมธนาคารต้องหักภาษีหรือไม่ และหักอย่างไร
- อะไรคือสัญญาระยะยาว, สัญญาระยะสั้น - ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต
- ค่าซ่อมรถ, ค่าซ่อมเครื่องจักร (ใบเสร็จแยกค่าแรงกับค่าอะไหล่) ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายอย่างไร
- การเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถต้องหักภาษีหรือไม่
8. การจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง หักภาษีอย่างไร
9. ธุรกิจ “ขนส่ง” เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ชิปปิ้ง ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราเท่าใด
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอะไรบ้างที่ไม่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย
- การจ่ายค่าชิปปิ้งให้กับบริษัทชิปปิ้ง การจ่ายค่าขนส่งให้กับเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์อย่างไรเป็นค่าขนส่ง, ค่าบริการของชิปปิ้งหรือเฟรทฟอร์เวิรด์เดอร์ที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย และใน กรณีจ่ายเงินรวมกันมาเป็นเช็คใบเดียวจ่ายแยกกันต้องหักภาษีอย่างไร
- อย่างไรเป็น “ขนส่ง” “รถรับจ้าง” “เช่ารถ” “ขนโดยแรงงานคน” และอัตราภาษีที่ต้องหัก
10. การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต้องหักภาษีอัตราเท่าใด
- ค่าติดตั้งโปรแกรม ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์ค่าติดตั้งเครื่องจักร ถ้าแยกต่างหากจากค่าของจะหักภาษีอย่างไร
11. กรณีจ่ายค่าเช่าอาคาร เงินช่วยค่าก่อสร้าง ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าส่วนกลางต้องหักภาษีอย่างไร
12.การหักภาษีณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันภัย หรือตัวแทน บริษัทประกันภัยทั้งที่มีส่วนลดและไม่มีส่วนลด
- จ่ายค่าประกันให้กับเจ้าของอาคารต้องหักภาษีหรือไม่
13.การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้กับธนาคาร หรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นการจ่ายเงินปันผลและการออกหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่าย
- การลดทุนในส่วนที่ไม่เกินกว่ากําไรต้องหักภาษีณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่
14. การจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร บริการอื่นๆ ของโรงแรม, รีสอร์ท, โฮมสเตย์, เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์, หอพัก
- ผู้ที่ใช้บริการห้องพัก
- บุคคลภายนอก เช่น มาใช้บริการสนามกอล์ฟในโรงแรม, ฟิตเนส, สระว่ายนํ้า, ซาวน่า
15. ร้านอาหารที่รับจัดงานนอกสถานที่ ภัตตาคาร ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่
16. จํานวนเงินที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย 500 บาท หรือ 1,000 บาทกรณีจ่ายให้รัฐบาลกับจ่ายให้บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นฐานในการหักภาษีต่างกันหรือไม่อย่างไร
17. การให้รางวัล ส่วนลด การแถมสินค้า การให้ส่วนลดหรือแถมสินค้า เมื่อขายสินค้าได้ตามเป้าจากการทําการส่งเสริมการขาย [Sale Promotion] การชิงโชค ประกวด แข่งขัน
18.การเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยนกระทบต่อภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
19. ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชีจะนําเครดิตในรอบบัญชีใด
20. กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน จะคํานวณภาษีอย่างไรและจะออกหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่่จ่ายอย่างไร
21. หักภาษีณ ที่จ่ายนําส่งแล้ว แต่มีการยกเลิกสัญญาไม่มีการให้บริการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะทําอย่างไร
22. ถ้าหักผิดฝา ผิดตัว จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
23. บทลงโทษของผู้จ่ายที่ไม่ยอมหัก และผู้มีเงินได้ที่ไม่ยอมให้หัก
24. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba