รวมประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4031/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรรวมประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

เรียนรู้ประเด็นปัญหาที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านบัญชี เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วิทยากรโดย อาจารย์ณัฎฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง


หัวข้อสัมมนา

1. UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน
2. TFRS for SMEs กระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใดบ้างใน TFRS for NPAEs
3. แนวทางการปรับระบบบัญชีเพื่อรองรับมาตรฐาน IFRS FOR SMEs
4. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพในงบการเงินให้มีประโยชน์ต่อผู้บริหารและนักลงทุน
5. ข้อควรระวังในการปรับปรุงแก้ไขรายการในงบการเงิน และข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการปรับปรุงรายการทางบัญชี
6. การเตรียม Paper Work ในการควบคุมคุณภาพในการจัดทำบัญชีเพื่อให้งบการเงินมีความสมบูรณ์ถูกต้อง
7. เทคนิคการพิจารณาว่านโยบายการบัญชีของบริษัทนั้นสอดคล้องกับระบบบัญชีหรือไม่
8. รายงานการประชุม ความสำคัญและจุดบกพร่องที่นักบัญชีส่วนใหญ่มองข้าม
9. งบการเงินรูปแบบไหนเหมาะกับธุรกิจของท่านพร้อมตัวอย่างประกอบการพิจารณา
10. กำไรขาดทุนที่เกิดแล้วและกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดจะอยู่ในงบกำไรขาดทุนทั้งคู่หรือไม่
11. จะปรับปรุงงบการเงินได้เลยหรือไม่ กรณีปรับโครงสร้างหนี้จากระยะสั้นเป็นระยะยาว
12. วิธีการแก้ไขรายการในงบการเงินที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในปีก่อน และการปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้องในปีปัจจุบัน
13. สาระสำคัญทางการบัญชีและสาระสำคัญทางการสอบบัญชีแตกต่างกันอย่างไร
14. ประเด็นของเงินปันผลหลักการสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
15. จะรู้ได้อย่างไรว่าระบบบัญชีเอื้อให้เกิดปัญหาต่อการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่
16. เงินสดย่อย ข้อควรระวัง และประเด็นความผิด ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
17. ปัญหาของเงินทดรองจ่ายที่มีผลกระทบต่อระบบบัญชีและงบการเงิน
18. เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องเกี่ยวข้องอย่างไรกับบัญชีที่ท่านจัดทำ 
19. จำเป็นหรือไม่ที่หนี้สินหมุนเวียนที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี ต้องมีจำนวนคงค้าง 12 งวด
20. ลูกหนี้ที่เกิดจากการด้อยค่ามีลักษณะเป็นอย่างไร
21. ลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้าเดียวกันสามารถนำมาหักกลบลบกันได้หรือไม่
22. การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจำเป็นต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการหรือไม่อย่างไรถ้าผู้ทำบัญชีประมาณการเองแล้วเกิดข้อผิดพลาดจะมีผลกระทบอะไรบ้าง
23. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละประเภท
24. มีรายได้จากการขายและให้บริการพอๆกัน ต้นทุนการขายและการให้บริการควรคิดอย่างไร
25. สินค้าคงเหลือ หรือทรัพย์สินหายไปจากรายการทางบัญชี ต้องแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
26. ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
27. ทรัพย์สินเสียหาย เสื่อมสภาพ  รอการขายแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่ จะบันทึกบัญชีอย่างไร
28. สินทรัพย์รอการขาย ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
29. สินทรัพย์ทุกตัวต้องดูการด้อยค่าหรือไม่
30. ปัญหาในการคิดค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสม
31. เทคนิคการบริหารต้นทุน เนื่องจากกิจการขาดสภาพคล่อง
32. การรับรู้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานเมื่อไหร่จะรับรู้เป็นค่าเช่า และรายได้จากค่าเช่าจะรับรู้รายการอย่างไร
33. ลูกหนี้กรรมการปัญหาที่สำคัญในทางปฏิบัติที่แก้ไขยาก
34. ตัวอย่างประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติจากการส่งเสริมการขาย
35. คุณธรรม จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมอเล็กซานเดอร์
ซอย รามคำแหง 83/3 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
02 715 8888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป