เตรียมรับมือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่กระทบต่อกิจการ NPAEs ในปี 2561 (หลักสูตรใหม่ปี 2560) จ.ชลบุรี

รหัสหลักสูตร : 24/4097/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1.แนวโน้มการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สำหรับกิจการ NPAEs

2.สรุปความแตกต่างของมาตรฐาน TFRS for NPAEs  และ TFRS for SMEs  เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3.หลักเกณฑ์การวัดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายหลังการรับรู้รายการ

4.การตีราคาสินทรัพย์โดยใช้ Fair value สำหรับกิจการ NPAEs

5.การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีส่วนประกอบที่ใช้ในการซ่อมแซมที่สำคัญ ที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งรอบบัญชี

6.แนวปฏิบัติการคิดค่าเสื่อมราคาของ Stand-by equipment

7.ปัญหาการคิดค่าเสื่อมราคาของส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน

8.วิธีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์  สำหรับกิจการ NPAEs

9.ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ ของมูลค่าคงเหลือ ที่ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร

10.การประมาณการต้นทุนที่ต้องใช้ในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้ง ของสินทรัพย์ ภายหลังเลิกใช้งานแล้ว จำเป็นหรือไม่สำหรับกิจการ NPAEs

11.ประเด็นปัญหาที่สำคัญที่จำเป็นต้องพิจารณา กรณีกิจการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไว้สั้น หรือมากกว่าหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร

12.แนวทางการบันทึกบัญชีสำหรับ อุปกรณ์ ที่มีจำนวนเงินไม่มีสาระสำคัญแต่มีจำนวนมาก

13.การจำหน่าย จ่ายโอน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างไร

14.แนวปฏิบัติกรณีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร

15.การทบทวน ความมีตัวตนของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำเป็นหรือไม่ในการปิดงบการเงินประจำปี

16.การจัดประเภทสินทรัพย์ เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีไว้เพื่อขาย สำหรับกิจการ NPAEs มีความจำเป็นหรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร ในการบันทึกบัญชี

17.หลักเกณฑ์การเริ่ม และหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

18.ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สำหรับกิจการ NPAEs

19.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยายบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา (จ.ชลบุรี)
ถ.พัทยา-สาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba