กระบวนการและเทคนิคการจัดทำแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Processes and Technique for Effective Planning) (หลักสูตรใหม่ 2560)***เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/5084

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


กระบวนการและเทคนิคการจัดทำแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Processes and Technique for Effective Planning)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


หลักสูตรนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เข้าใจความสัมพันธ์ของแผนงานในแต่ละระดับ กระบวนการในการจัดทำแผนงาน และเทคนิควิธีการในการติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลและคาดการณ์ความสำเร็จของแผนงาน ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสะท้อนความเป็นจริง เพื่อใช้ในการกำกับทิศทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากรโดย อ.วัชรพล ทรัพย์เย็น

หัวข้อสัมมนา

1. เข้าใจนิยาม ความหมายและความสำคัญของแผนงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีในองค์กร
1.1. แผนงานคืออะไร
1.2. ประเภทของแผนงานที่ใช้ในองค์กร

2. การจัดทำแผนงานให้ตรงเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานแบบมีแผนงาน
2.1. การพิจารณาเป้าหมายในการจัดทำแผนงาน
2.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำแผนงาน

3. กระบวนการและองค์ประกอบที่สำคัญของแผนงานที่เหมาะสม สร้างสรรค์ สั้นกระชับ ตรงประเด็น มีเป้าหมายชัดเจน ติดตามตรวจสอบและวัดผลสำเร็จได้
3.1. กระบวนการจัดทำแผนงานที่ถูกต้อง
3.2. องค์ประกอบหลักของแผนงานที่จำเป็นต้องมี

4. การออกแบบรูปแบบของแผนงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หน่วยงานและองค์กร
4.1. ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการกำหนดรูปแบบของแผนงาน

5. เทคนิคการสร้างแผนงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5.1. การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการกำหนดแผนงานด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
5.2. การประเมินระยะเวลาของแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงด้วยเครื่องมือ Work breakdown structure (WBS) และ Activity-On-Node (AON)
5.3. การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับแผนงาน (Risk Analysis Methodology) 
5.4. การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแผนงาน (Stakeholder Analysis Methodology)  
5.5. การออกแบบรูปแบบโครงสร้างของแผนงานที่เหมาะสม ครอบคลุมและเป็นลำดับขั้นตอน
5.6. การกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผนงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Key performance Index: KPI)
5.7. การกำหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากแผนงาน
5.8. เทคนิคการปรับปรุงแผนงานระหว่างการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
5.9. การวางแนวทางการนำเสนอที่สร้างสรรค์ กระชับและเข้าใจง่ายสำหรับฝ่ายบริหาร

6. Work Shop การจัดทำแผนงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

น.อ.วัชรพล ทรัพย์เย็น

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://www.dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba