กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล (จ.พระนครศรีอยุธยา)

รหัสหลักสูตร : 21/3101/4.1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,638 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,387 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

  Update !!! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่บังคับใช้ 1 กันยายน 2560

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับก่อนปฏิบัติจริง

  •  การกําหนดเกษียณอายุ กรณีไม่ได้กําหนดอายุการเกษียณจะต้อง นับอายุเท่าไหร่? และจะต้องจ่ายเงินชดเชยอย่างไร?

  • อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้างเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างที่ทํางานติดต่อ 20 ปี จะต้องได้รับสิทธิค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

  • การกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพ่ือกิจธุระจําเป็น

  • กําหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็น หญิงมีครรภ์มีสิทธิลา เพื่อตรวจครรภ์ ในระหว่างต้ังครรภ์ได้ โดยคํานวณวันลาอย่างไร?

  • คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายแรงงานสําหรับการบริหารงานบุคคลท่ีเกิดขึ้นเป็นประจํา ในการฟ้องร้องคดี

หัวข้อสัมมนา

1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้

 • กำหนดโดยกฎหมาย (Litigation)
 • กำหนดโดยข้อตกลงร่วมกัน(Mutual agreement)ข้อตกลงสัญญาจ้าง, ข้อตกลงสภาพ การจ้าง

2. . บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน

 • การมอบหมายงานในหน้าท่ี่
 • คำสั่งโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่
 • คำสั่งย้ายสถานที่ทำงาน
 • คำสั่งทำงานล่วงเวลา
 • คำสั่งทำงานในวันหยุด

3. เทคนิคการใช้ข้อบังคับในการทำงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

 • กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร?
 • การรับรู้ของพนักงาน กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

4. การกำหนดวัน เวลาทำงานเวลาทำงานปกติ (regular working times) เวลาพัก (Rest period) วันหยุดประจำสัปดาห์ (Weekly holiday) วันหยุดตามประเพณี (Traditional holidays) วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Vacation) วันลา (Leave for absence)

 • การกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน และต่อสัปดาห์
 • กรณีงานอันตราย จะต้องกำหนดระยะเวลาการทำงานอย่างไร?
 • นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้กับลูกจ้างหลังจากทำงานติดต่อกัน กี่ชั่วโมง
 • “เวลาพัก” นับเป็นเวลาทำงานหรือไม่
 • กรณีลูกจ้างทำงานล่วงเวลา จะต้องจัดเวลาพักอย่างไร?
 • การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอมนายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?
 • การจัดวันหยุดประจาสัปดาห์จะต้องหยุดอย่างไร? จำนวนเท่าไหร่?
 • หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณี
 • จำนวนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย
 • กรณีเลิกจ้าง การจ่ายค่าจ้างตามวันหยุดพักผ่อนประจำปีจะต้องคำนวณอย่างไร?
 • วันลามีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? และมีสิทธิอย่างไร?

5. Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ปี2560

6. ค่าจ้าง (Wage) จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

 • องค์ประกอบสำคัญของคำว่า “ค่าจ้าง”
 • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวันและรายเดือน)
 • หลักเกณฑ์การจ่ายอัตราค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุด
 • การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอม นายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?

7. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?

 • กรณีลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงและกระทำผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร? และมีประเด็นใดในการพิจารณา
 • ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • การออกหนังสือเตือน จะต้องดำเนินการอย่างไร?
 • หลักเกณฑ์การเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร?
 • ตัวอย่าง : สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ค่าชดเชย (Severance Pay) ค่าชดเชยพิเศษ(Special Severance Pay) จะได้รับในกรณีใดบ้าง? และเป็นจำนวน เงินเท่าไหร่?

8. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ

 • หลักเกณฑ์ใหม่ กรณีเกษียณอายุจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
 • หลักเกณฑ์การเกษียณอายุจะต้องเขียนในระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือไม่
 • กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะต้องจ่ายค่าชดเชย ก่อนหรือหลังจากการเริ่มงานใหม่
 • กรณีลูกจ้าง “เสียชีวิต” หลังจากการจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุ นายจ้างจะต้องทำอย่างไร?
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
27/2 ม.11 ถ.โรจนะ ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
035 244-333
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba