ถอดข้อเท็จจริงคดีภาษีศุลกากรที่ถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ พร้อมแนวทางแก้ไข

รหัสหลักสูตร : 21/8423

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ถอดข้อเท็จจริงคดีภาษีศุลกากรที่ถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ พร้อมแนวทางแก้ไข

  • Update กฎหมายศุลกากร 2560 เกี่ยวกับบทลงโทษและการดําเนินคดีศุลกากร
หัวข้อสัมมนา
1) Update กฎหมายศุลกากร 2560 เกี่ยวกับบทลงโทษและการดำเนินคดีทางศุลกากร
2) Case Studies ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร อย‹างไรเรียกว‹า “ลักลอบ”
3) Case Studies ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร อย‹างไรเรียกว‹า “หลีกเลี่ยง”
4) Case Studies ความผิดฐานสำแดงเท็จ อย‹างไรเรียกว‹า “สำแดงเท็จ”
5) Case Studies ความผิดฐานนำของตŒองหŒาม ตŒองกำกัดเขŒามาในหรือส‹งออกนอกราชอาณาจักร
6) ความผิดเกี่ยวกับการซื้อของหนีภาษี
7) Case Studies ความผิดฐานฝ†าฝ„นพิธีการศุลกากร อย‹างไรเรียกว‹า “ฝ†าฝ„น”
8  การขอคืนเงินภาษีอากรเท็จจะมีโทษอย‹างไร
9) ค่‹าปรับที่ตŒองเสียต‹อกรมศุลกากรคิดค‹าปรับอย‹างไร
10) แนวทางการตŒอสูŒคดีในแต‹ละฐานความผิด
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ประพันธ์ พิสมยรมย์

สถานที่

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
สุขุมวิทซ.5

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba