SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '7600'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1
SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND EXTRACT(YEAR_MONTH FROM `d`.`ondate`) = '201803'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC

SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '7600'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1

กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ(จ.เชียงใหม่)***เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3351/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • จัดซื้ออย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ?
 • ทำความเข้าใจกับเอกสารสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ อย่างเป็นระบบ
 • วิเคราะห์ขั้นตอนงานจัดซื้อ ที่นักจัดซื้อไม่ควรพลาด
 • กลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุก และการวางแผนกำหนดกรอบ
 • เมื่อใดควรสั่งซื้อ/ไม่ควรสั่งซื้อ
 • ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ (Economic Order Quantity)
  พร้อมวิธีการคำนวณอย่างถูกวิธี
 • สารพันปัญหาในงานจัดซื้อ...พร้อมแนวทางแก้ไข
 • วิธีการคัดเลือก และสร้างสัมพันธ์กับ Supplier
 • หลักการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อย่างชาญฉลาด
 • จรรยาบรรณ...ที่นักจัดซื้อต้องทราบ

หัวข้อสัมมนา

1. การกำหนดนโยบายจัดซื้อ [Purchasing Policy] ขององค์กร

2.การวางแผนและการบริหารกระบวนการงานจัดซื้อ

 • การจัดองค์กรในหน่วยงานจัดซื้อ

3. ความผิดพลาดร้ายแรงที่พึงระวังของนักจัดซื้อ (7 Fatal Mistake)

4. ขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ

 • ความต้องการ (Requirement)
 • จัดหาแหล่งขาย
 • เสนอราคา ตกลงราคา
 • ออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
 • ตรวจรับของ
 • ชำระเงิน

5. องค์ประกอบและเครื่องมือใดบ้าง...ช่วยบริหารการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ

6. เทคนิคการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วย Logistics (Competitive Advantage with Logistics)

7. การพิจารณาเปรียบเทียบส่วนลดต่างๆ ของสินค้า เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

8. EOQ [Economic Order Quantity] ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด

9. วิธีการคำนวณ EOQ อย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะสมตามความต้องการ

10. องค์ประกอบ วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ของการจัดซื้อด้วยการประกวดราคา

11. ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการบริหารงานจัดซื้อ

12. หลักการและเทคนิคในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

13. สาเหตุของการทุจริต-แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่นักจัดซื้อควรทราบ

14. จรรยาบรรณและความประพฤติที่นักจัดซื้อต้องรับผิดชอบ

15. การประเมินผลการจัดซื้อ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อิน เชียงใหม่ (จ.เชียงใหม่)
318/1 Chiang Mai-Lamphun Road Tumbol Wat Kate, ตำบล วัดเกต Chiangmai, เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ :
053 275 300
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป