เทคนิคการตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร **เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3510

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • สำหรับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ ความชำนาญ ทางกฎหมาย ได้ทราบถึงวิธีการ “ตรวจสอบ” สัญญาทางธุรกิจในประเด็นที่สำคัญ เพื่อความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 • เจาะลึกประเด็น หลักเกณฑ์ และข้อควรระวังที่สำคัญ ที่ผู้เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาจะต้องทราบและต้องระมัดระวัง ตลอดจนเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไข
 • แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบป้องกัน ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนทางด้านกฎหมาย และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยและตัวแปรต่างๆ ทางธุรกิจ
หัวข้อสัมมนา
1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและสัญญาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
 • ความหมายของนิติกรรมสัญญาและสัญญาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ท่ีเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ไม่มีพ้ืนฐาน ความรู้ความชำนาญทางกฎหมาย ควรทราบ
 • คุณสมบัติของผู้ร่างสัญญาธุรกิจ จะต้องมีคุณสมบัติความรู้อย่างไร?
2. ข้อพิจารณาในการตรวจสอบก่อนการร่างสัญญาธุรกิจ
 • รูปแบบและประเภทของสัญญาในการทำธุรกิจ
 • การทำสัญญาร่วมกับแยกสัญญา ผลการบังคับตามสัญญา และผลกระทบทางภาระภาษี
 • ผู้มีหน้าที่ร่างสัญญา ผู้มีหน้าที่เก็บสัญญา และระยะเวลาในการเก็บสัญญา
 • ภาษาและถ้อยคำภาษา ที่ใช้ในการร่างสัญญา
 • ข้อควรระวัง เมื่อข้อเท็จจริงกับสัญญาขัดแย้งกัน
 • การแสดงเจตนาในการทำสัญญา
 • เอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญา
3. รายละเอียดของเน้ือหา (Content / Context) และสาระสำคัญของสัญญา ในการตรวจสอบสัญญาธุรกิจให้ถูกต้อง และรัดกุมตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ (Specific terms and conditions)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (General terms and conditions / Standard clauses)
 • รายละเอียดส่วนที่เป็นบทลงท้าย (Execution)
4. ข้อควรระวังและการตรวจสอบในการลงนามในการทำสัญญาธุรกิจ
 • ผู้ใด? เป็นผู้ท่ีมีอำนาจในการลงนามในการทำสัญญา “ลายเซ็น” อำนาจความรับผิดชอบ มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
 • ตัวอย่าง ผู้ลงนามในสัญญาที่ทำให้ไม่มีผลบังคับ
 • การตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา เพื่อให้ผูกมัดคู่สัญญา
 • รูปรอย “ตราประทับ” ที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์
 • การมอบอำนาจ ในการทำสัญญา จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา “การแก้ไขสัญญา” ท่ีถูกต้องและรัดกุมทางกฎหมาย
 • กรณีขีด ฆ่า สัญญา เซ็นชื่อกำกับ
 • การได้รับความยินยอม
 • การแสดงเจตนา
 • ผลบังคับท่ีเกิดขึ้นหลังจาก “การแก้ไข”
 • ข้อตกลงที่ดำเนินการแก้ไข มีผลบังคับเมื่อใด
 • เทคนิคการตรวจสอบสัญญาเพื่อไม่ให้เสียเปรียบสำหรับผู้บริหาร
 • อย่างไรถือเป็น “สัญญาไม่เป็นธรรม” และใช้บังคับคู่สัญญาได้หรือไม่ได้
 • อากรแสตมป์ฯลฯ 6. ภาษีอากรท่ีมีผลกระทบและเก่ียวข้องกับการร่างสัญญา
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อากรแสตมป์
 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba