กลยุทธ์การร่างสัญญาและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/3515

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • รู้จริง การตีความในภาษาสัญญาธุรกิจ เข้าใจถ้อยคำในกฎหมาย สำหรับการร่างสัญญาธุุรกิจและการเจรจาต่อรองที่ผู้ปฏิบัติงานและนักธุรกิจควรทราบ
 • เน้นเนื้อหาในการอบรมทีละขั้นตอนของการร่างและการเจรจาสัญญา พร้อมด้วยกรณีศึกษา
 • ตีแตก...ทุกประเด็นการเจรจาต่อรองในการร่างสัญญาธุรกิจ
 • รู้หรือไม่!! การร่างสัญญาที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ในการประกอบธุรกิจ
 • ต้นทุนในการจัดเตรียมสัญญา ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือภาระภาษีในการทำสัญญาธุรกิจ ใคร?ควรรับผิดชอบ
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาด ทางด้านกฎหมายธุรกิจที่่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
 • หัวข้อสัมมนา
  1.หลักการในการร่างสัญญาและเจรจาต่อรองที่ควรทราบ (Contract drafting & negotiating)
  • การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสัญญาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนการพิจารณาร่างสัญญา ทั้งนี้สามารถแบ่งรูปแบบของสัญญาออกเป็นกี่ประเภท? อะไรบ้าง?
  • ประเภทของสัญญาที่ทำขึ้นมีกี่ประเภทอะไรบ้าง?
  • ลักษณะของสัญญาแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง?
  • ภาษาที่ใช้ในการเขียนสัญญาที่เกิดขึ้น หากมีการทำสัญญากับ ต่างประเทศ
  • ผู้ที่มีหน้าที่ร่างสัญญาทางธุรกิจ
  • ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจมีใครบ้าง?
  • สัญญาที่ทำขึ้นต้องมีเวลาการเก็บรักษาจำนวนกี่ปี
  • วิธีการแสดงเจตนาในการทำสัญญา ว่าจะตกลงแบบใด เป็นอันดับแรกก่อนการทำสัญญา
  • จำนวนเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญามีเอกสารใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น หลักฐานการแสดงสถานภาพ,หลักฐานการแสดงภูมิลำเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ฯลฯ
  2.บทนำการร่างสัญญา (Initial part of contract) รายละเอียดเนื้อหา ของสัญญา
  • ชื่อสัญญา ในการเขียนสัญญาต้องมีชื่อสัญญาด้วยหรือไม่ เป็นสัญญาอะไร เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจัดซื้อ สัญญาเช่า ฯลฯ
  • วันที่ในสัญญา มีวิธีการดูวันที่อย่างไร? และต้องใช้วันที่ใดเป็นหลักระหว่าง วันที่ทำสัญญากับวันที่เซ็นในสัญญา
  • สถานที่ทำสัญญา ต้องสถานที่ใดในการทำสัญญา
  • ระยะเวลาของสัญญา สัญญาต้องมีการระบุระยะเวลาที่แน่นอน เช่น ทำสัญญากี่ปี
  • การมีผลบังคับใช้ของสัญญา (effectiveness)
  • ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา (Parties and address) คู่สัญญาเป็นใคร สัญญาระหว่างใครกับใคร มีการแสดงตัวตนจริงหรือไม่ เช่น สัญญาระหว่าง บริษัทกับบริษัท ,สัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคล , สัญญาระหว่างบุคคลกับ บุคคล ทั้งนี้หากว่าเป็นการทำสัญญากับนิติบุคคลต้องดูรายละเอียดใดบ้าง ใครเป็นผู้มีอำนาจลงนาม
  • ที่มาหรือเจตนารมณ์ในการทำสัญญา (withnesseth/recital)
  • คำจำกัดความ หรือ คำนิยาม (definition)
  3. ตัวอย่างข้อสัญญาที่ร่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยกรณีศึกษาจริง

  4.การร่างสัญญาในส่วนสำคัญของสัญญา (Key part of contract drafting)
  • วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา หรือข้อตกลง (Agreement)
  • ขอบเขตของสัญญา
  • รายละเอียดหริือ Specification ของสินค้า
  • ราคาและจำนวน มูลค่าตามสัญญาทั้งหมดเท่าไหร่?
  • เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (ระยะเวลา,สถานที่,ค่าขนส่ง,การส่งมอบสินค้า)
  • เงื่อนไขการตรวจรับสินค้าและการคืนสินค้า
  • เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term,สกุลเงิน)
  • เงินจอง หรือเงินมัดจำต้องระบุไว้ในสัญญา
  • ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับสินค้าและการรักษาความลับของคู่สัญญาเกี่ยวกับสินค้า
  • เงื่อนไขอื่นๆ ที่ตกลงกัน เช่น การบรรจุภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  • ค่าเสียหายล่วงหน้า ใครเป็นผู้ที่ต้องรับภาระค่าเสียหายในสัญญา
  • การขอขยายระยะเวลาการต่อสัญญาสัญญาควรมีการกำหนดเงื่อนไข การต่อสัญญาคราวๆไว้ให้ทราบด้วยเช่น กรณีของสัญญาเช่า 
   สามารถต่อสัญญาได้คราวละ 3 ปีเป็นต้น
  • การรักษาความลับในสัญญา
  • การจำกัดความรับผิดในสัญญา
  • เหตุสุดวิสัยในสัญญา
  • การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา (amendment)
  • การไม่ปฏิบัติตามสัญญาการดำเนินการเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา
  • สัญญาควรบอกอย่างชัดเจนว่าเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา จะมีการดำเนินการอะไรกับอีกฝ่ายหนึ่งและอย่างไรและควรมีข้อความ 
   ระบุให้อีกฝ่ายยอมรับการดำเนินการนั้นๆด้วย
  • ข้อสัญญาให้หยุดงานชั่วคราว (suspension)
  • การรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือ ทรัพย์สินของผู้อื่น
  • การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น โดยการตกลง หรือ บุคคลที่สาม หรือโดยไกล่เกลี่ย หรือโดยอนุญาโตตุลาการ
  • การเลิกสัญญา/การสิ้นสุดสัญญา (Termination) จะสามารถทำได้ ในกรณีใดบ้างและต้องบอกล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ 
   และแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบอะไรจากการบอกเลิกสัญญา
  • การเลิกสัญญาโดยเหตุเลิกสัญญา
  • การเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุเลิกสัญญา
  • การเลิกสัญญาก่อนกำหนด
  • กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาและการระงับข้อพิพาท
  • การเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาและกฎหมายขัดกัน
  • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  • การใช้อนุญาโตตุลาการและการเลือกใช้เขตอำนาจศาล
  5.ส่วนบทลงท้าย
  • สัญญาที่ทำขึ้นกี่ฉบับ?
  • การลงชื่อต่อหน้าพยานทั้ง 2 ฝ่าย
  • ลายมือชื่อของคู่สัญญา
  • ลายมือพยาน
  • ข้อควรระวังในการลงนามทั้ง 2 ฝ่ายมีเงื่อนไขการลงนามอย่างไร?
  • การตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคู่ค้าต้องทำอย่างไรบ้าง เป็น นิติบุคคลถูกต้องหรือไม่?
  • ความรู้เกี่ยวกับการมอบอำนาจกับการมอบฉันทะมีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไรและมอบอำนาจแบบใดต้องติดอากรแสตมป์
  6.คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  7.ถาม - ตอบ ปัญหากับทางวิทยากร
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
12 0 0 12

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba