SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '7515'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1
SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND EXTRACT(YEAR_MONTH FROM `d`.`ondate`) = '201803'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC

SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '7515'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1

กลยุทธ์การร่างสัญญาและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/3515

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • รู้จริง การตีความในภาษาสัญญาธุรกิจ เข้าใจถ้อยคำในกฎหมาย สำหรับการร่างสัญญาธุุรกิจและการเจรจาต่อรองที่ผู้ปฏิบัติงานและนักธุรกิจควรทราบ
 • เน้นเนื้อหาในการอบรมทีละขั้นตอนของการร่างและการเจรจาสัญญา พร้อมด้วยกรณีศึกษา
 • ตีแตก...ทุกประเด็นการเจรจาต่อรองในการร่างสัญญาธุรกิจ
 • รู้หรือไม่!! การร่างสัญญาที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ในการประกอบธุรกิจ
 • ต้นทุนในการจัดเตรียมสัญญา ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือภาระภาษีในการทำสัญญาธุรกิจ ใคร?ควรรับผิดชอบ
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาด ทางด้านกฎหมายธุรกิจที่่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
 • หัวข้อสัมมนา
  1.หลักการในการร่างสัญญาและเจรจาต่อรองที่ควรทราบ (Contract drafting & negotiating)
  • การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสัญญาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนการพิจารณาร่างสัญญา ทั้งนี้สามารถแบ่งรูปแบบของสัญญาออกเป็นกี่ประเภท? อะไรบ้าง?
  • ประเภทของสัญญาที่ทำขึ้นมีกี่ประเภทอะไรบ้าง?
  • ลักษณะของสัญญาแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง?
  • ภาษาที่ใช้ในการเขียนสัญญาที่เกิดขึ้น หากมีการทำสัญญากับ ต่างประเทศ
  • ผู้ที่มีหน้าที่ร่างสัญญาทางธุรกิจ
  • ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจมีใครบ้าง?
  • สัญญาที่ทำขึ้นต้องมีเวลาการเก็บรักษาจำนวนกี่ปี
  • วิธีการแสดงเจตนาในการทำสัญญา ว่าจะตกลงแบบใด เป็นอันดับแรกก่อนการทำสัญญา
  • จำนวนเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญามีเอกสารใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น หลักฐานการแสดงสถานภาพ,หลักฐานการแสดงภูมิลำเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ฯลฯ
  2.บทนำการร่างสัญญา (Initial part of contract) รายละเอียดเนื้อหา ของสัญญา
  • ชื่อสัญญา ในการเขียนสัญญาต้องมีชื่อสัญญาด้วยหรือไม่ เป็นสัญญาอะไร เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจัดซื้อ สัญญาเช่า ฯลฯ
  • วันที่ในสัญญา มีวิธีการดูวันที่อย่างไร? และต้องใช้วันที่ใดเป็นหลักระหว่าง วันที่ทำสัญญากับวันที่เซ็นในสัญญา
  • สถานที่ทำสัญญา ต้องสถานที่ใดในการทำสัญญา
  • ระยะเวลาของสัญญา สัญญาต้องมีการระบุระยะเวลาที่แน่นอน เช่น ทำสัญญากี่ปี
  • การมีผลบังคับใช้ของสัญญา (effectiveness)
  • ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา (Parties and address) คู่สัญญาเป็นใคร สัญญาระหว่างใครกับใคร มีการแสดงตัวตนจริงหรือไม่ เช่น สัญญาระหว่าง บริษัทกับบริษัท ,สัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคล , สัญญาระหว่างบุคคลกับ บุคคล ทั้งนี้หากว่าเป็นการทำสัญญากับนิติบุคคลต้องดูรายละเอียดใดบ้าง ใครเป็นผู้มีอำนาจลงนาม
  • ที่มาหรือเจตนารมณ์ในการทำสัญญา (withnesseth/recital)
  • คำจำกัดความ หรือ คำนิยาม (definition)
  3. ตัวอย่างข้อสัญญาที่ร่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยกรณีศึกษาจริง

  4.การร่างสัญญาในส่วนสำคัญของสัญญา (Key part of contract drafting)
  • วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา หรือข้อตกลง (Agreement)
  • ขอบเขตของสัญญา
  • รายละเอียดหริือ Specification ของสินค้า
  • ราคาและจำนวน มูลค่าตามสัญญาทั้งหมดเท่าไหร่?
  • เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (ระยะเวลา,สถานที่,ค่าขนส่ง,การส่งมอบสินค้า)
  • เงื่อนไขการตรวจรับสินค้าและการคืนสินค้า
  • เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term,สกุลเงิน)
  • เงินจอง หรือเงินมัดจำต้องระบุไว้ในสัญญา
  • ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับสินค้าและการรักษาความลับของคู่สัญญาเกี่ยวกับสินค้า
  • เงื่อนไขอื่นๆ ที่ตกลงกัน เช่น การบรรจุภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  • ค่าเสียหายล่วงหน้า ใครเป็นผู้ที่ต้องรับภาระค่าเสียหายในสัญญา
  • การขอขยายระยะเวลาการต่อสัญญาสัญญาควรมีการกำหนดเงื่อนไข การต่อสัญญาคราวๆไว้ให้ทราบด้วยเช่น กรณีของสัญญาเช่า 
   สามารถต่อสัญญาได้คราวละ 3 ปีเป็นต้น
  • การรักษาความลับในสัญญา
  • การจำกัดความรับผิดในสัญญา
  • เหตุสุดวิสัยในสัญญา
  • การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา (amendment)
  • การไม่ปฏิบัติตามสัญญาการดำเนินการเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา
  • สัญญาควรบอกอย่างชัดเจนว่าเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา จะมีการดำเนินการอะไรกับอีกฝ่ายหนึ่งและอย่างไรและควรมีข้อความ 
   ระบุให้อีกฝ่ายยอมรับการดำเนินการนั้นๆด้วย
  • ข้อสัญญาให้หยุดงานชั่วคราว (suspension)
  • การรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือ ทรัพย์สินของผู้อื่น
  • การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น โดยการตกลง หรือ บุคคลที่สาม หรือโดยไกล่เกลี่ย หรือโดยอนุญาโตตุลาการ
  • การเลิกสัญญา/การสิ้นสุดสัญญา (Termination) จะสามารถทำได้ ในกรณีใดบ้างและต้องบอกล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ 
   และแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบอะไรจากการบอกเลิกสัญญา
  • การเลิกสัญญาโดยเหตุเลิกสัญญา
  • การเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุเลิกสัญญา
  • การเลิกสัญญาก่อนกำหนด
  • กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาและการระงับข้อพิพาท
  • การเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาและกฎหมายขัดกัน
  • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  • การใช้อนุญาโตตุลาการและการเลือกใช้เขตอำนาจศาล
  5.ส่วนบทลงท้าย
  • สัญญาที่ทำขึ้นกี่ฉบับ?
  • การลงชื่อต่อหน้าพยานทั้ง 2 ฝ่าย
  • ลายมือชื่อของคู่สัญญา
  • ลายมือพยาน
  • ข้อควรระวังในการลงนามทั้ง 2 ฝ่ายมีเงื่อนไขการลงนามอย่างไร?
  • การตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคู่ค้าต้องทำอย่างไรบ้าง เป็น นิติบุคคลถูกต้องหรือไม่?
  • ความรู้เกี่ยวกับการมอบอำนาจกับการมอบฉันทะมีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไรและมอบอำนาจแบบใดต้องติดอากรแสตมป์
  6.คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  7.ถาม - ตอบ ปัญหากับทางวิทยากร
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
12 0 0 12

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป