135 ประเด็นเด็ดการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น

รหัสหลักสูตร : 21/2357

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. วิธีปฏิบัติตามหลักการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528

- ใครบ้างที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและใครเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย - การใช้เกณฑ์ในการหัก ณ ที่จ่าย

- ประเภทของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย - เงื่อนไขต่างๆ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- สั่งจ่ายเช็คไว้แล้ว แต่ผู้รับไม่มารับเช็คจะต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

- การจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและยกเว้นไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย - การหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่ละครั้งต้องใช้อัตราใด

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยเช็ค และตั๋วเงินที่ลงวันที่ล่วงหน้า และการจ่ายเงินด้วยเงินตราต่างประเทศ

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทตามสัญญาระยะยาวและการจ่ายเงินครั้งต่อครั้งมีหลักเกณฑ์อย่างไร

- แบบที่ใช้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง - หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- รูปแบบของหนังสือรับรองที่ถูกต้อง - ระยะเวลานำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย - กรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แต่ไม่มีหลักฐานจะแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง

- กรณีถูกหักภาษีไว้ในอัตราที่เกิน จะขอคืนได้หรือไม่ - ความรับผิดชอบของผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

- บทลงโทษต่างๆ กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ไม่ถูกต้อง

2. การจ่ายเงินในกรณีต่อไปนี้จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

- การจ่ายเงินซื้อสินค้าทั่วไป ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ - การจ่ายเงินค่าบริการโรงแรม

- การจ่ายเงินให้ภัตตาคารหรือร้านอาหาร - การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต

- การจ่ายเงินค่าขนส่งสาธารณะ - การจ่ายเงินค่าเช่าแบบลีสซิ่ง

3. หลักเกณฑ์เงื่อนไข การแก้ไขปัญหา และวิธีปฏิบัติที่มักหักภาษี ณ ที่จ่าย

3.1 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(2) รับจ้างทำงานให้

- การจ่ายค่านายหน้า ตัวแทน จากการขายสินค้าหรือให้บริการ

- การจ่ายค่านายหน้าให้แก่พนักงานของกิจการ บุคคลภายนอก จะต้องหักภาษีในอัตราใด

- การจ่ายค่านายหน้าให้กับนิติบุคคลจะต้องหักภาษีอัตราใด หากเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราใด

และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

- ปัญหาความผิดพลาดในการยื่นแบบชำระภาษีของค่านายหน้าที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ

- การจ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ค่าวิทยากร มีหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างไร

- การจ่ายค่าจ้าง Shipping ในการออกของจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

- การจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ Shipping จะต้องหักภาษีหรือไม่

- การจ่ายเงินค่าบริการออกของให้ Shipping จะหักภาษีในอัตราใด

3.2 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(3) ค่าสิทธิ

- เมื่อกิจการจะต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ ลิขสิทธิ์ Royalty Software จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

- ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ หักอัตราใด

- การจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับมูลนิธิ สมาคมมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร

- การจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยมีกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

- การให้กู้ยืมเงินของบริษัทในเครือจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และมีกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

- การให้พนักงานกู้ยืมเงินไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่

3.4 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ข) เงินปันผล หรือ ส่วนแบ่งกำไร

- จ่ายเงินปันผลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราใด

- กรณีผู้รับเงินปันผลเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราใด และมีกรณีใดยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

- มีกรณีใดบ้างที่จ่ายเงินปันผลไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

- กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร และใครบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่

ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

- การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้รับมีใครบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี หรือ

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้กึ่งหนึ่ง

3.5 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

- ปัญหาภาษีอากรการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

- การจ่ายเงินกินเปล่า เงินล่วงหน้า เงินประกัน จะต้องถือเป็นรายได้และหักภาษีหรือไม่

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป