41 ประเด็นกับ 7 มาตรฐานเพื่อการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 23/4059/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- การนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- การรายงานทางการเงินที่สำคัญและข้อควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

- การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินที่ต้องคำนึงถึงการดำเนินงานต่อเนื่อง และเกณฑ์คงค้างมีหลักเกณฑ์อย่างไร

- ระยะเวลาหรือความถี่ในการรายงาน มีหลักเกณฑ์อย่างไร

- ข้อมูลเปรียบเทียบ จะต้องถือปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ความสม่ำเสมอในการนำเสนอรายงานการเงิน

2. สินค้าคงเหลือ

- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือและเทคนิคการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนด

- ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของกิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม

- ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ

- ต้นทุนของผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพ

- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นอย่างไร จะนำมาใช้อย่างไรกับสินค้าคงเหลือ

- กิจการที่มีของเสีย เศษซากเมื่อเกิดขึ้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร

- แนวปฏิบัติของสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย ชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย

- การรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของสินค้าคงเหลือและการตัดจำหน่าย

3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- การรับรู้รายการและปัญหาการบันทึกบัญชีของสินค้าคงเหลือ

- การกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และราคาซากของสินทรัพย์

- ต้นทุนเริ่มแรกและต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังและส่วนประกอบของราคาทุน

- ปัญหาการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการการวัดมูลค่าของราคาทุนและการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ

- ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าสินทรัพย์แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

- การตัดรายการสินทรัพย์ออกจากบัญชีมีกรณีใดบ้าง

- มีกรณีใดบ้างที่กิจการจะต้องมีการตั้งค่าเผื่อของสินทรัพย์ และปัญหาการบันทึกบัญชี

4. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการรับรู้รายการ

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน และ ที่ไม่ทราบแน่นอน

- ปัญหาในการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- การตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่าย

5. สัญญาเช่า

- สัญญาเช่าดำเนินงาน สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้

- อายุสัญญาเช่า และอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะพิจารณาอย่างไร

- รายได้ทางการเงินที่ต้องรับรู้ และอัตราดอกเบี้ย

- การรับรู้เริ่มแรกและการวัดมูลค่าของสัญญาเช่า

- ปัญหาการบันทึกบัญชีการขายและให้เช่ากลับคืน

6. รายได้

- การวัดมูลค่าและการรับรู้รายได้

- มูลค่ายุติธรรมหมายความว่าอย่างไร แตกต่างจากราคาตลาดอย่างไร

- การรับรู้รายได้ของกิจการขายสินค้า

- การรับรู้รายได้ของกิจการให้บริการ

- การรับรู้รายได้ให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการ

7. ผลประโยชน์ของพนักงาน

- ประเภทผลประโยชน์ของพนักงาน

- แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีของผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น

- แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีของผลประโยชน์หลังออกจากงาน

- แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีของผลประโยชน์ระยาวอื่นของพนักงาน

- แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีของผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงเเรมไบรตัน (ถ.สรรพาวุธ ใกล้สี่เเยกบางนา)
222 ถ.สรรพาวุธ บางนา กทม.10260
โทรศัพท์ :
02 393 3999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba