เทคนิควิธีการแก้ไขการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 23/4090/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1.1 ประเภทของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

1.2 ปัญหาการบันทึกบัญชี การควบคุมและการจัดทำรายงาน

1.3 การเปิดเผยข้อมูล

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

2.1 ประเภทของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

2.2 ปัญหาการบันทึกบัญชี และการตัดรายการ

2.3 การบันทึกบัญชีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ

3. สินค้าคงเหลือ

3.1 ประเภทของสินค้าคงเหลือ และการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

3.2 ราคาของสินค้าคงเหลือ และการวัดมูลค่า

3.3 การตรวจนับและการตีราคาสินค้าคงเหลือ

3.4 การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือออกจากบัญชี

4. เงินลงทุนระยะสั้น

4.1 ประเภทของเงินลงทุนระยะสั้น

4.2 ปัญหาการบันทึกบัญชีเงินลงทุน

4.3 การตัดจำหน่ายเงินลงทุน

5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5.1 ประเภทของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5.2 การบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการ

6. เงินลงทุนระยะยาว

6.1 ประเภทของเงินลงทุนระยะยาว

6.2 ปัญหาการบันทึกบัญชีเงินลงทุน

6.3 การจัดจำหน่ายเงินลงทุน

7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

7.1 ประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

7.2 ราคาและต้นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

7.3 การวัดมูลค่า และการตีราคาใหม่

7.4 การหักค่าสื่อมราคาและการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

8.1 ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

8.2 ราคาและต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

8.3 การวัดมูลค่า และการตีราคาใหม่

8.4 การหักค่าสื่อมราคาและการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

9.1 ความหมายและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

9.2 การวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะใช้ราคาอะไร

9.3 วิธีราคาทุนกับวิธีมูลค่ายุติธรรมแตกต่างกันอย่างไร

9.4 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba