ปัญหาการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย (บช.1) ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับรัฐ

รหัสหลักสูตร : 21/2797

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. สรุปสาระสำคัญของประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
2. นิยามของคำว่า “คู่สัญญา”
3. นิยามของคำว่า “รายรับ – รายจ่าย”
4. ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
5. เงื่อนไขของสัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
6. ประเภทของสัญญาที่คู่สัญญาต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
7. มูลค่าสัญญาที่เข้าข่ายต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
8. หากมีการแก้ไขสัญญาของสัญญาที่มีการจัดทำก่อนวันที่ 1 เมษายน 2555ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือไม่อย่างไร
9. กรณีสัญญาจัดทำขึ้นก่อนปี 2555 แต่ไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดไว้ ต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือไม่
10. กรณีที่โครงการใดโครงการหนึ่งมีสัญญาหลายฉบับต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างไร
11. กรณีสัญญาสัมปทาน มีหลักเกณฑ์การพิจารณารายรับ และแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างไร
12. คู่สัญญาที่ขาดคุณสมบัติ จะทราบได้อย่างไร
13. รูปแบบบัญชีรายรับรายจ่าย
14. หลักเกณฑ์ วิธีการและกำหนดระยะเวลาการยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย (บช.1)
- บุคคลธรรมดา
- นิติบุคคล
15. ตัวอย่างการกรอกแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1)
16. รายจ่ายใน บช.1 หมายถึงอะไร
- รายจ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.50
- รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- รายจ่ายที่สรรพากรไม่ยอมรับ
17. วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและยื่นแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์
18. บช.1 ยื่นวิธีอื่นนอกจากทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่
19. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
20. ข้อยกเว้นการจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
21. การตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
- โดย ป.ป.ช.
- โดยกรมสรรพากร
22. ผลของการเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
23. ถาม-ตอบประเด็นที่สงสัย
24. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba