SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '7248'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1
SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND  EXTRACT(YEAR_MONTH FROM `d`.`ondate`) = '201803'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC

SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '7248'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1

52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาพร้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2762

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. หัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ
2. การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัทจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
3. การวัดมูลค่าของทรัพย์สินและการตีราคาทรัพย์สินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
4. การวิเคราะห์ราคาต้นทุนของทรัพย์สินประกอบด้วยอะไรบ้าง
5.การวัดมูลค่าแรกเริ่มของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
6. การคำนวณต้นทุนและการกำหนดประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
7.การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
8.การซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
9. ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อ ลีสซิ่ง ผ่อนชำระ จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
10.สัญญาเช่าดำเนินงานมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร
11. ข้อแตกต่างลักษณะของสินค้าและลักษณะของสินทรัพย์ถาวร
12.  มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
13.  การซ่อมบำรุงจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และต้องปฏิบัติอย่างไร
14.  ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไรจึงจะถูกต้อง
15. วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง จะต้องคิดอย่างไร
16. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ หรือคิดค่าเสื่อมราคา
17. หลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน ตามหลักบัญชีและภาษีอากร
18.  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินถาวรอยู่ในสภาที่ใช้งาน
19.  ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถาวร
20. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
21.  ทรัพย์สินชำรุด สูญหาย หรือต้องการทำลายจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
22.  การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
23. การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การขายสินค้าและบริการ
24.  บัญชีเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์
25. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอายุการใช้งานของสินทรัพย์
26. การหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าจะต้องลงบัญชีอย่างไร
27. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการให้งานในการคิดค่าเสื่อมราคา
28.  การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สิน
29.  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
30. การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
31 .การคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรต้องคิดอย่างไร
32. การคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอตามประมวลรัษฎากร
33. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาร้อยละ 100 และสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
34. การหักค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรและอุปกรณ์
35.  หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณี การค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
36. วิธีการบันทึกบัญชีกรณีสินค้าขาดหรือเกินจาก Stock
37.  การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด
38.  สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนางาน
39.  การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
40.  การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
41. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์
42. บริษัทเช่าที่ดินและได้ถมที่ทำเป็นที่จอดรถ จะบันทึกบัญชีอย่างไร และคิดค่าเสื่อมได้หรือไม่
43. การตัดจำหน่ายสินทรัพย์โดยผ่านที่ประชุม ที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
44. การเดินสายโทรศัพท์ค่าสายโทรศัพท์รวมไปถึงการติดตั้งรายการดังกล่าวถือเป็นที่ดินอาคาร
อุปกรณ์หรือไม่
45. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องคิดค่าเสื่อมเหมือนที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่
46. ค่าซ่อมแซมอาคารปรับปรุงอาคารปูกระเบื้องเดินท่อประปาถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่
47. ค่าติดตั้งแอร์ค่าย้ายแอร์ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่และจะบันทึกบัญชีอย่างไร
48.การขายสินทรัพย์ถาวรต้องยื่นภ.พ.30 เพื่อเสีย VAT หรือไม่และต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
49. ค่าเดินสาย LAN ไม่มีใบเสร็จรับเงินใช้บัตรประชาชนเป็นตัวรับเงินถือเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์หรือไม่
50. การประมาณการและการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานในการคิดค่าเสื่อม
51. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
52. ถาม-ตอบ

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป