เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน***เลื่อนกรุณาติดต่่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7208

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,638 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,387 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 • เจาะลึกเทคนิควิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้แบบActivity Based Learning เพื่อศึกษาบทบาทในทักษะสําคัญที่หัวหน้างานต้องทราบ
 • เทคนิคและวิธีการกําหนดแนวทางปฏิบัติและวางตัวจากฐานเพื่อนร่วมงานสู่การเป็น “หัวหน้างาน” อย่างเหมาะสม
 • “โฟกัส” หลักและแนวทางการบริหารคน ความแตกต่างหลากหลายของคน ตลอดจนการจัดการปัญหาในเรื่องคนและการสร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจในการทํางาน

หัวข้อสัมมนา

1.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

2.หลักการบริหารงานที่ผู้เป็นหัวหน้าต้องทราบ

3. กิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Learning) : บทบาทการเป็นหัวหน้างานและภาวะผู้นํา

 • ทักษะการสร้างความสัมพันธ์
 • ทักษะ “ผู้นำ” ที่ทำให้ลูกน้องยอมรับ และคนรอบข้างประทับใจ
 • ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่นำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างทีมงานที่มีพลัง

4.องค์ประกอบสําคัญของการเป็นผู้นํา (Leader Composition) : หลักกระบวนการพัฒนาทักษะสู่การ เป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

 • Working Smart : ทักษะในการปฏิบัติจัดการ และบริหารงาน
 • People Smart : ทักษะในเรื่องการบริหารคน
 • Thinking Smart : ทักษะในความคิด วิเคราะห์และวางแผน
 • System Smart : ทักษะในการวางระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
 • Communication and Co-Operation Smart : ทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าว จูงใจ การมอบหมายงาน การสอนงาน การจัดการและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก เพื่อการเป็นต้นแบบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

5.เทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน

  ศึกษาทัศนคติและความแตกต่างของบุคคลประเภทต่างๆ
 • มีเหตุผล คิดเชิงบวก มีความสามารถสูง ขยัน
 • มีความมั่นใจในตนเองสูง ขี้สงสัย เงียบ
 • คิดเชิงลบ หุนหันพลันแล่น ถือตนเองเป็นใหญ่ช่างบ่น
   ศิลปะและแนวคิด ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและการสร้างแรงบันดาลใจ
 • การสร้างความยอมรับในงาน การกำหนดแผนงานและการมอบหมายงาน
 • การสร้างความสัมพันธ์และทัศนะคติเชิงบวก
 • ศิลปะการสื่อสาร
 • 6. สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่หัวหน้างานจะต้องเตรียมความพร้อม

   

   

   

  นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
  บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
  0 0 0 0 0 0

  วิทยากร

  อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
  อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ

  สถานที่

  โรงแรมโนโวเทล บางนา
  333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
  โทรศัพท์ :
  02-3660505
  เว็บไซต์ :
  การเดินทาง :

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

  FaLang translation system by Faboba