การคำนวณต้นทุนสินค้าและการบริหารจัดการต้นทุน

รหัสหลักสูตร : 21/09033E

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การคำนวณต้นทุนสินค้าและการบริหารจัดการต้นทุน

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : บัญชี 6.30 ชั่วโมง
• CPA : บัญชี 6.30 ชั่วโมง

หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 7 บทเรียน(2 Prat)

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้บน PC, Notebook
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

รายละเอียดหลักสูตร

Prat : 1 การคำนวณต้นทุนสินค้า

บทที่ 1 
มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี
-มาตรฐานการบัญชี TAS
-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS

บทที่ 2 
สินค้าคงเหลือ
-ความสำคัญของต้นทุนสินค้า
-สินค้าคงเหลือ หมายถึง
-สินค้าคงเหลือของแต่ละประเภทธุรกิจ
-การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
-การวัดมูลของสินค้าคงเหลือ
-ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
-การคำนวณสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน
-มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
-การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
-การปรับลดมูลค่าสินค้า
-การรับรู้รายการสินค้าเป็นค่าใช้จ่าย
-มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
-การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
-สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย เสียหาย สูญหาย

บทที่ 3 
การบัญชีต้นทุน
-ความหมายของ ต้นทุน
-วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีต้นทุน
-ขอบเขตของการจัดทำบัญชีต้นทุน
-ความสัมพันธ์ของ บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และ บัญชีบริหาร
-ความแตกต่างของ บัญชีการเงิน และ บัญชีบริหาร

บทที่ 4 
ความสำคัญของบัญชีต้นทุน
-ประโยชน์ของบัญชีต้นทุน
-ความแตกต่างระหว่าง ต้นทุน กับ ค่าใช้จ่าย
-ประเภทของต้นทุนและค่าใช้จ่าย
-Workshop การแยกต้นทุนและค่าใช้จ่าย

Prat : 2 การบริหารจัดการต้นทุน

บทที่ 5 ร
การจำแนกประเภทของต้นทุน
-โครงสร้างของต้นทุน
-จำแนกต้นทุนตามประเภทของธุรกิจ
-จำแนกต้นทุนตามหน้าที่
-จำแนกต้นทุนตามหน่วยของต้นทุน
-จำแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในสายการผลิต
-จำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของงบการเงิน
-จำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน
-จำแนกต้นทุนตามความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ

บทที่ 6 
วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ
-ระบบต้นทุนรวม และ ระบบต้นทุนผันแปร
-การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของ ต้นทุน- ปริมาณ-กำไร
-จุดคุ้มทุน
-การวางแผนกำไร
-การกำหนดราคาขาย

บทที่ 7 
ระบบบัญชีต้นทุน
-ระบบบัญชีต้นทุน
-ความแตกต่างระหว่าง ต้นทุนงานสั่งทำ และ ต้นทุนช่วงการผลิต
-ต้นทุนงานสั่งทำ Job Order Costing
-ต้นทุนช่วงการผลิต Process Costing
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:30 0:0 6:30 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba