การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี เพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนและการนำผลไปใช้ในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ปี 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/02808P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี เพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนและการนำผลไปใช้ในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจหัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• การวิเคราะห์ของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและกลุ่ม
• มุมมองที่แตกต่างระหว่างฝ่ายบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่องบการเงิน
• การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินและปัจจัยความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง

วิทยากรโดย รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อน
   
1.1 ข้อมูลทั่วไป
    1.2 ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี
    1.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
    1.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปเป็นรายไตรมาสสําหรับปีปัจจุบัน
    1.5 ปฏิทินทางการเงินสําหรับปีปัจจุบันจุดเด่นทางด้านการเงิน


2. การวิเคราะห์ของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและกลุ่ม

   
2.1 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงาน
    2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่สําคัญของกลุ่มธุรกิจหลักและกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
    2.3 โครงสร้างรายได้
    2.4 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
    2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
    2.6 การวิจัยพัฒนา
    2.7 การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (Environment, Social, และ Governance)
    2.8 โครงสร้างเงินทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกตามส่วนงานบริษัทงบการเงินที่จำเป็นสำหรับการจัดทำกลยุทธ์ของธุรกิจ


3. การเพิ่มบทบาทของนักบัญชีที่ช่วยเพิ่มคุณค่ากับองค์กร


4. มุมมองที่แตกต่างระหว่างฝ่ายบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่องบการเงิน


5. ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน


6. การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ
    6.1 งบฐานะการเงิน
    6.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
    6.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
    6.4 งบกระแสเงินสด
    6.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทั่วไป สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ โดยกิจการควรเปิดเผยเกณฑ์การวัดค่าและนโยบายการบัญชีที่ใช้


7. การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินและปัจจัยความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง
   
7.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน
    7.2 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ


8. ยุทธวิธีพิชิตปัญหาและอุปสรรคในการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ
   
8.1 การเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างภายในและภายนอกโดยใช้ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

    8.2 การเปรียบเทียบงบการเงินอดีต และการพยากรณ์งบการเงินในอนาคต


9. การวัดดัชนีความสำเร็จจากงบการเงินสำหรับธุรกิจ
   
9.1 มิติด้านการเงิน (Financial Metrics)
    9.2 มิติด้านลูกค้า (Customer Metrics)
    9.3 มิติด้านกระบวนการ (Process Metrics)
    9.4 มิติด้านทรัพยากรมนุษย์ (People Metrics)


10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba