e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/05070P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

e-Payment System กระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 , อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 , อื่นๆ 3 ชม.

          ปัจจุบันการรับ-จ่ายชําระเงินค่าสินค้าและบริการในภาคธุรกิจนั้น การชำระด้วยเงินสดมีแนวโน้มลดลงทั้งในเชิงมูลค่า และจํานวนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การรับ-จ่ายเงินด้วยเครื่องมือทางการเงินประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินสด กําลังเป็นทางเลือกหลักที่มีความสําคัญในการทําธุรกรรมมากขึ้นตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งสําคัญที่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่อาจมองข้าม คือการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวในส่วนของความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
            หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการทําความเข้าใจถึงกระบวนการการรับ-จ่ายชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเมินและนําพาองค์กรเข้าสู่กระบวนการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากรโดย คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

หัวข้อสัมมนา

1. ความจำเป็นของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินต้องทราบ

2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ผลกระทบของกิจการจากระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล การซื้อขายของออนไลน์ พฤติกรรมการชำระเงินผ่าน e-Wallet และ การโอนเงินออนไลน์

3. โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเงิน การรับ-จ่าย ค่าสินค้าบริการ และธุรกรรมต่างๆ ทางธุรกิจที่ใช้อยู่ในระบบการเงินปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางในอนาคต

4. เครื่องมือและวิธีการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ ผลกระทบและสิทธิประโยชน์ที่ควรทราบ
• Internet Banking
• e-Money
• EDC
• BAHTNET
• Qr Code
• E-Wallet
• Prompt pay
• Payment Gateway
• Pay Later (ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง)
• Others

5. ระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-withholding tax / e-tax invoice & e-receipt

6. วิเคราะห์-เปรียบเทียบ จุดแข็ง/จุดอ่อน ประโยชน์/ความเสี่ยง และการประเมินความเหมาะสม ความจำเป็นต่อธุรกิจหรือบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด

7. ปัญหาและข้อควรระวังของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในงานบัญชีการเงิน

8. กระบวนการและขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรับ-จ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการวางระบบให้ผสมผสานกับกระบวนการชำระเงินเดิมอย่างเหมาะสม

9. เทคนิคและวิธีการเปรียบเทียบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับ-จ่ายเงินต่างๆ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

10. สรุปหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นักบัญชี-การเงินควรทราบ

11. ความสัมพันธ์ของกระบวนการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในงานบัญชีและภาษีอากร พร้อมการวางระบบเอกสารที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

12. การรักษาความปลอดภัยเชิงนโยบายทางบัญชีการเงิน ในกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์

13. Roadmap แนวทางการพัฒนาระบบการเงิน ระบบการรับชำระเงินออนไลน์ ขององค์กร

14.กรณีศึกษา องค์กรธุรกิจ ที่ใช้ระบบการรับชำระเงินออนไลน์ เพื่อสร้างกลยุทธ์ ความได้เปรียบด้านการแข่งขันขององค์กร

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

คุณอภิวัฒน์ หวังมีชัย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba