Junior Accountant การบันทึกรายการค้า การปรับปรุงบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ

รหัสหลักสูตร : 21/10177P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
Junior Accountant การบันทึกรายการค้า การปรับปรุงบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • หลักการบัญชีเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจสำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ
  • การจัดทำรายละเอียดประกอบงบ และปิดบัญชีงบการเงินของบริษัทที่นักบัญชีต้องรู้
  • กรณีศึกษาตัวชี้วัดผลงาน ด้านต้นทุน ด้านลูกหนี้ และด้านเจ้าหนี้


วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการบัญชีเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจสำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ (Junior Accountant)
   - การวางระบบและการบันทึกบัญชี
   - การจัดทำงบทดลอง
   - นโยบายการบัญชีที่สำคัญของแต่ละธุรกิจตามเกณฑ์การรับรู้รายได้
   - รูปแบบในการจัดทำงบการเงินตามพ.ร.บ. การบัญชี
• ด้านต้นทุน Cost  Accountant  
   - เก็บข้อมูลของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่าย
   - คำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้าใหม่
   - คำนวณปรับปรุงต้นทุนสินค้าปัจจุบัน
   - เสนอขออนุมัติต้นทุนมาตรฐาน
   - ศึกษาขั้นตอนของงานที่จะประมูล
   - ประสานงานกับฝ่ายขายโครงการ
   - ประมาณการต้นทุน
   - กรณีศึกษาตัวชี้วัดผลงานของ (Performance Indicators) ด้าน Cost  
• ด้านลูกหนี้ Accounting Receivable
   - ตรวจสอบยอดเงินกับใบนำฝากและรายงานการรับเงิน
   - งานตรวจสอบเอกสารด้านรับ
   - ตรวจสอบยอดเงินกับใบนำฝากและรายงานการรับเงิน
   - ตรวจสอบเอกสารและอำนาจการเซ็นอนุมัติ
   - งานติดตามหนี้
   - จัดตรวจสอบเอกสาร จัดทำบิล และส่งใบวางบิล
   - กรณีศึกษาตัวชี้วัดผลงานของ (Performance Indicators) ด้าน AR
• ด้านเจ้าหนี้ Accounting Payable
   - งานตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้
   - ตรวจรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   - ลงบันทึกบัญชีระบบใบสำคัญจ่าย
   - ตั้งหนี้ในระบบ ERP/โปรแกรมบัญชี
   - ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
   - กรณีศึกษาตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators) ด้าน AP

2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบ / งบทดลอง / งบกำไรขาดทุน / งบฐานะการเงิน
   - แฟ้มข้อมูลกิจการ
   - แฟ้มเอกสารซื้อสินค้า/บริการ
   - แฟ้มภาษีซื้อ และภาษีขาย
   - แฟ้มใบสำคัญจ่าย
   - แฟ้มใบสำคัญรับเงิน
   - แฟ้มภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
   - แฟ้มเงินเดือนและประกันสังคม
   - แฟ้มทะเบียนทรัพย์สิน
   - แฟ้มภาษี ภ.ง.ด. 1, 3, 36, 53 ภพ. 30, ภธ. 40
   - แฟ้มกระดาษทำการ งบทดลองรายเดือน และการปรับปรุงบัญชี

3. ปิดบัญชีงบการเงินของบริษัท
   - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
   - รายละเอียดลูกหนี้รายตัว
   - รายงานสินค้าคงเหลือ
   - รายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
   - รายละเอียดเจ้าหนี้รายตัว
   - งบทดลอง
   - งบการเงิน

4. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)
   - ฝ่ายจัดซื้อ
   - แผนกการเงิน
   - ผู้ขาย
   - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

5. ความยากของงาน / ความเสี่ยง / ข้อควรระวัง (Major Challenges)
   - ต้องตรวจสอบข้อมูลที่มีปริมาณมากภายในเวลาที่กำหนด ต้องติดตามเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทันเวลา

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

มัติ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba