การจัดทำและนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 และประเด็นข้อผิดพลาด พร้อมการเปิดเผยข้อมูล (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/04182P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การจัดทำและนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

และประเด็นข้อผิดพลาด พร้อมการเปิดเผยข้อมูล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

โดย อ.เกชา สมใจเพ็ง


หัวข้อสัมมนา

1.การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 1.1 วัตถุประสงค์และองค์ประกอบในการจัดทำงบการเงิน

 1.2 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน

 1.3 การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรูปแบบรายการย่อล่าสุดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.การนำเสนองบการเงินให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี TAS 1

 2.1 กรอบแนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ PAEs และ NPAEs

 2.2 เกณฑ์การพิจารณา และวิธีการเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เหมาะสมกับกิจการ

 2.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณางบการเงินฉบับสมบูรณ์


3. ข้อผิดพลาดและปัญหาในการจัดทำงบการเงินที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

- งบกำไรขาดทุน

- งบฐานะการเงิน

- งบกระแสเงินสด

 4. รายการในรายงานทางการเงินที่สำคัญต่อผลการดำเนินงานของกิจการ กับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการนำเสนอรายงานทางการเงิน

 4.1 ผลการดำเนินงาน กับรายงานทางการเงิน  ความสำคัญของข้อมูลกับการนำเสนอรายการ

 4.2 ประเด็นข้อผิดพลาดที่มักพบในการจัดทำงบการเงิน และแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

5. แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 5.1 โครงสร้างของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 5.2 การเปิดเผยนโยบายการบัญชี

 5.3 แหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ

 5.4 การเปิดเผยเรื่องอื่นๆ

6. การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีสวยนหลวง ร.9 ทางออกที่ 4 (เดิน 500 มตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba